Uskutečněné akce

Projekt MAP IV

Agrese je OK a práce s emocemi

Datum konání: 6. 3. 2024, od 16:00 do 19:30 hod.
Místo konání: Aula Polytechnického centra, ZŠ Lanškroun, Dobrovského
Lektor: Mgr. Petr Soják, PhD.

Obsah setkání: workshop byl s ohledem na časovou dotaci zážitkově-informativní. Setkání bylo zaměřené na představení agrese, pochopení zdrojů agrese, na práci s emocemi (včetně představení emocí, které nelze ovládat vůlí), jaké jsou mechanismy (útěk x útok), představení strategií poznání emocí, potřebných forem agrese a co s agresí vlastně dělat. Účastnici pracovali ve dvojicích i ve skupinách, docházelo mezi nimi k interakci, byli vedeni k napojení se na sebe a tomu, jak oni sami vnímají agresi a jak k ní přistupují.


Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku

Datum konání: 4. 3. 2024, od 8:00 do 15:00 hod.
Místo konání: Aula Polytechnického centra, ZŠ Lanškroun, Dobrovského
Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Obsah setkání: setkání bylo určeno pro pedagogické pracovníky mateřských škol. Lektorka je autorkou mnoha publikací, které se věnují pedagogické diagnostice dětí předškolního věku, školní zralosti, podílela se na tvorbě tzv. Klokanových kufrů, které pomáhají pedagogům zjišťovat rozvoj jednotlivých oblastí u dětí. Seminář se dotkl teoretických faktů, co všechno může diagnostika v pedagogickém procesu znamenat, informacím v RVP pro předškolní vzdělávání včetně diskuze o tom, jak lze poznávat potřeby a možnosti jednotlivých dětí, jak poskytovat míru podpory, kterou dítě potřebuje. Další část se týkala samotné diagnostiky – co pedagogové od diagnostiky očekávají, co chtějí sledovat, jaké jsou typy diagnostiky (včetně jejich detailního představení). Stěžejní část se věnovala jednotlivým oblastem a jejich rozvoji – zrakovému vnímání a paměti, vnímání prostoru, času, základním matematickým představám, řeči, sluchovému vnímání a paměti. Pedagogové měli možnost nahlédnout do několika publikací, které lektorka přivezla, zároveň byl po celou dobu všem poskytnut prostor pro dotazy, upřesnění a diskuzi.


FKSP pro vedoucí pedagogické pracovníky

Datum konání: 27. 2. 2024, od 16:00 hod.
Místo konání: on-line prostředí MS Teams
Lektorka: Ing. Petra Schwarzová

Obsah setkání: setkání bylo určeno pro vedoucí pedagogické pracovníky a pro účetní/hospodářky škol a školských zařízení. Lektorka Petra Schwarzová v úvodu představila legislativní ukotvení FKSP včetně změn v rámci konsolidačního balíčku. Představena byla tvorba FKSP, použití fondu a hospodaření s ním, užití fondu v rámci vázané části přídělů, produktů na stáří, volných produktů a stravování. V závěrečné části se řešilo osvobození od daně z příjmu. Účastníkům byl v průběhu i v závěru poskytnut prostor pro dotazy – ty se týkaly především produktů na stáří a dopravy na kulturní akce.


Školní zralost

Datum konání: 14. 2. 2024, od 16:30 hod.
Místo konání: on-line prostředí MS Teams
Lektorka: Mgr. Bc. Kamila Barlow

Obsah setkání: setkání bylo určeno pro rodiče předškolních dětí a pro pedagogy mateřských škol. Psycholožka Kamila Barlow v úvodu ukotvila školní zralost věkově, poté přiblížila a jednotlivé oblasti, které školní zralost/ připravenost dětí zahrnuje – fyzickou, psychickou, emoční zralost, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, oblast řeči a logopedické vady, sebeobsluhu, sluchové, časové, prostorové vnímání. Účastníkům byl poskytnut prostor pro různé dotazy, vysvětlení otázek nebo řešení konkrétních problémů.


Hejného matematika v MŠ

Datum konání: 30. 1. 2024, od 14:15 hod.
Místo konání: Zasedací místnost MAS Lanškrounsko, z.s., Lanškroun
Lektorka: Bc. Lenka Holečková

Obsah setkání: seznámení s principy Hejného metody a možnosti jejího využít v prostředí mateřské školy; praktické využití prostředí upravených pro mateřskou školu, sdílení zkušeností. Lektorka je učitelkou v mateřské škole a Hejného matematiku využívá při rozvoji matematické pregramotnosti už několik let.


Moderní aplikace ve výuce pro pedagogy školních družin

Datum konání: 17. 1. 2023, od 8:15 hod.
Místo konání: Zasedací místnost MAS Lanškrounsko, z.s., Lanškroun
Lektorka: Mgr. Kateřina Jindrová

Obsah setkání: představení moderních aplikací a práce s aplikací CANVA, její využití při práci s dětmi ve školní družině, tvorba plakátů, pozvánek a pracovních listů krok za krokem.


Projekt MAP III


Hlasová hygiena

Datum konání: 14. 1. 2022, od 8:30 hod.
Místo konání: Aula Polytechnického centra, ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Host: PaedDr. Alena Tichá

Obsah setkání: sdílení zkušeností s hlasovou únavou, hlasovou hygienou, práce s hlasem v prostředí mateřské školy; nácvik různých metod, dechových a hlasových cvičení, příkladů z praxe.


Sdílení zkušeností pedagogů s Hejného matematikou

Datum konání: 1. 12. 2021, od 16:00 hod.
Místo konání: ZŠ Lanškroun, nám. J. M. Marků
Host: Mgr. Martina Teichmannová

Obsah setkání: sdílení zkušeností s Hejného matematikou v prostředí mateřské školy, využít prvků v rozvoji předmatematické gramotnosti, možnost vyzkoušet si jednotlivá prostředí a pomůcky.


Podpora rozvoje místně zakotveného učení a sdílení zkušeností pedagogů s regionálním materiálem

Datum konání: 25. 10. 2021, od 15:30
Místo konání: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 139
Host: Mgr. Martina Teichmannová

Obsah setkání: sdílení zkušeností s místně zakotveným učením ve výuce, pedagogové si vyzkoušeli práci s naučnými texty, předali si a získali informace o tom, jak je tvořit a využívat. 


Uskutečněné akce v projektu MAP II

Společné jednání ředitelů a ředitelek z území ORP Lanškroun

Datum konání: 25. 6. 2021, od 14:00 hod.
Místo konání: Multifunkční centrum L´ ART

Obsah setkání: V rámci Společného jednání Řídícího výboru a pracovních skupin, které proběhlo 25. června v Multifunkčním centru L’ART v Lanškrouně, se uskutečnilo také Společné jednání ředitelů a ředitelek vzdělávacích subjektů z území ORP Lanškroun.

Jednání bylo zaměřeno na vyhodnocení průběhu a přínosu projektu, představení Regionální „učebnice“ Lanškrounsko a poděkování všem zapojeným aktérům do projektu MAP II. 


Klavírní stylizace písní různých žánrů, tvorba variací na téma

Datum konání: 14. 6. 2021, od 13:00 hod.
Místo konání: ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun

Lektor: Petr Hostinský

Obsah setkání: Seminář určený pro žáky a pedagogy nejen z prostředí Základní umělecké školy, ale z celého území ORP Lanškroun. Lektor působí jako pedagog Konzervatoře Pardubice, varhaník, korepetitor a člen kapely Sto zvířat.

Seminář byl zaměřený na improvizaci, práci s různými písněmi, práci s žánry. Účastníci měli možnost vyzkoušet si vytvářet různé variace na zadané téma, měli možnost využít přítomnosti lektora, který se tomuto tématu věnuje podrobně a dlouhodobě. Přínosné je, že si byli účastníci inspirací i navzájem, veškeré dotazy mohli hned konzultovat, případně sdílet s ostatními. 


Seminář pro žesťové nástroje – technika a způsob hry

Datum konání: 14. 6. 2021, od 13:00 hod.
Místo konání: ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun

Lektor: Pavel Herzog

Obsah setkání: Seminář, který byl určen žákům, pedagogům, milovníkům žesťových nástrojů, všem, kteří se chtěli naučit něco nového a vyzkoušet si nové techniky a způsoby hry. Lektor působí jako pedagog, trumpetista Filharmonie Hradec Králové a je členem kapely Sto zvířat. 

Seminář byl zaměřený na techniku dýchání, nátiskovou problematiku a uvolnění při hraní. Celé vzdělávání probíhalo prakticky, účastníci si všechno vyzkoušeli přímo v průběhu semináře, byl jim dán prostor pro dotazy, praktické otázky, měli možnost konzultovat s lektorem to, s čím se při hraní setkávají, co se jim nedaří, kde potřebují nasměřovat. 

Zpětná vazba z této vzdělávací aktivity je velmi pozitivní, pro žáky i pro pedagogy se jedná o rozšíření jejich obzorů, zkušeností a využití možnosti zkusit si něco nového, jiného.


Sdílení zkušeností a práce s různými typy dětí v prostředí školní družiny

Datum konání: 14. 6. 2021, od 8:15 hod.
Místo konání: Lanškroun, prostory radnice

Lektorka: Mgr. Kamila Barlow

Obsah setkání: Poslední ze setkání určených pro vychovatele a vychovatelky z území z území ORP Lanškroun. Toto poslední sdílení proběhlo prezenčně, patrně i z toho důvodu, s ohledem na nařízená opatření, byla účast malá. 

Cílem setkání bylo opět sdílet zkušenosti vychovatelek v území. Diskuze probíhala nad různými tématy – co dětem dala a vzala situace v zemi, v čem samy vychovatelky vidí přínos, co je pro ně v jejich práci důležité. Společně  s paní psycholožkou hledaly různé typy dětí, se kterými se ve školní družině potkávají, ale také to, jak děti zaujmout, jak pracovat s celoročními hrami, jak pracovat s motivací a s cíli i v prostředí školní družiny.


Práce s časem a psychohygiena učitele

Datum konání: 14. 6. 2021, od 8:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov

Lektor: Mgr. Karel Opravil

Obsah setkání: Vzdělávací seminář pro pedagogy ZŠ. Hlavním tématem semináře bylo plánování práce v týdnu, vyhoření a ohrožení jednotlivce. Informace se týkaly i výkonnosti jednotlivců, nutných povinných pauz po příchodu domů apod. Lektor s účastníky semináře hledal také odpovědi na otázky, které se týkají vlivu rodičů, okolí, pracovního kolektivu a dalších, a vysvětloval, jak s těmito vlivy pracovat. Probíhala i práce ve skupinách, ve kterých si účastníci vzájemně sdělovali své odpovědi na otázky, které byly položeny lektorem, např. Jaké máte pocity? Co bylo jejich spouštěčem? Pochází z minulosti nebo ze současnosti? Součástí semináře byla i praktická část, kdy lektor účastníkům předváděl určité situace a představoval určité možnosti reakcí na ně. 


Sedm druhů inteligence

Datum konání: 9. 6. 2021, od 12:00 hod.
Místo konání: online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektor: Mgr. Jiří Šmejkal

Obsah setkání: Vzdělávací webinář pro pedagogy. Cílem bylo teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s tématem Sedm druhů inteligence, seznámit je s tím, co je 7 druhů inteligencí, k čemu slouží a jak nám mohou být užitečné. jak se naučit plně a efektivně využívat schopnosti, kterými jsme vybaveni ale neumíme je rozvinout. Účastníci webináře hledali odpovědi na tyto otázky: Kým jsme uvnitř? Jaké jsou naše nejhlubší motivy, podle kterých se řídíme a žijeme? Jak se podílí rozum a cit na našem jednání? Jak být tvůrcem svého životního příběhu? a mnoho dalších otázek.


Podpora a motivace dětí a žáků (nejen) s SVP

Datum konání: 7. 6. 2021, od 16:00 hod.
Místo konání: online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektorka: Mgr. Kamila Barlow

Obsah setkání: Workshop pro rodiče pořádaný v souladu s podaktivitou 2.14 – Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči. S ohledem na situaci v zemi byl realizován formou webináře. 

Tento workshop si kladl za cíl rozvinout debatu v tématu rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností. 

Velký zájem rodičů dal tušit, že toto téma rodiče vnímají jako důležité a potřebné. Řeč byla o podpoře dětí a žáků s SVP, o motivaci – a to v teoretické rovině, tedy o tom, co je to motivace, co zahrnuje, proč je důležitá, na co si dát pozor – aby rodiče rozlišovali motivaci svou a motivaci dítěte. 

Dále se v průběhu webináře řešily konkrétní problémy a dotazy ze strany rodičů – většina z nich se týkala právě pomoci při motivaci doma i ve škole, pomoci při začleňování jejich dětí s SVP do kolektivu, jak jim usnadnit vzdělávání a třeba i to, jak přistupovat k domácí přípravě do školy.  

Workshopy pro rodiče jsou voleny tak, aby na sebe navazovaly, byly pro rodiče srozumitelné, poskytly jim potřebné množství informací a zároveň jim poskytly prostor pro jakékoliv dotazy. Pro všechny je důležité, aby bylo nastaveno kvalitní inkluzivní vzdělávání a zapojení dětí do výchovně-vzdělávacího procesu, bez rozdílů.


Na den záchranářem

Datum konání: 10. 5., 11. 5., 1. 6. 2021
Místo konání: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

Lektorky: Mgr. Pavlína Miltová, Romana Nesetová

Obsah setkání: Vzdělávací semináře určené pro děti, žáky a pedagogy. Semináře byly téměř celé zaměřené prakticky, s přihlédnutím k věku dětí a žáků. Úvodní část se dotýkala základních informací spojených s první pomocí a záchranou, s různými typy zranění, se kterými se lektoři setkávají. Děti i žáci si s pomocí pedagogů vyzkoušeli vyhodnotit různé situace, jak nepanikařit a jak se zklidnit. Společně vymýšleli, kdy je potřeba volat záchrannou službu a jak s ní komunikovat. Hlavní část semináře byla praktická a spočívala v nácviku základních obvazových technik, které jsou v první pomoci důležité, aby byly efektivní a smysluplné. Všichni měli možnost vyzkoušet si poskytnutí první pomoci. 

V závěru seminářů došlo ke shrnutí poznatků lektory i samotnými účastníky, a také se společně zhodnotilo, co děti, žáci i pedagogové vnímají jako přínosné, co pro ně bylo nové a užitečné.


Vrstevnické programy

Datum konání: 20. 5. 2021
Místo konání: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

Lektorky: Mgr. Monika Chalupníková, Mgr. Jana Klementová, Mgr. Petra Kumpoštová

Obsah setkání: Vzdělávací semináře pro žáky a pedagogy, která byla zaměřena na problematiku návykových látek a zdravého životního stylu a na podporu při vytváření pozitivních vztahů ve třídě, vztahů mezi žáky i v rámci celého kolektivu, podporu pedagogů.

Daná problematika byla žákům přiblížena skrze příběh pro snazší pochopení a představu o problematice návykových látek.

Během seminářů měli žáci prostor vyjadřovat své znalosti o návykových látkách a byli vedeni k uvědomění si toho, co lidskému tělu prospívá a co mu škodí. Vyzkoušeli si nácvik správného postupu v situacích, se kterými se děti a žáci mohou setkat. 

Velká část semináře byla věnována vztahům ve třídách, vztahům mezi žáky i celkově v rámci kolektivu. Také pedagogové byli podpořeni ve své pedagogické činnosti, aby si rozšířili dovednosti v práci s žáky v jednotlivých třídách, které jsou složeny z věkově rozdílných žáků. 

V neposlední řadě byly semináře zacíleny na upevňování vztahů mezi žáky z důvodu distanční výuky a absence sociálních kontaktů během této doby.


Zpětná vazba – Co zase máš? Co zase dělám špatně?

Datum konání: 14. 5. 2021, od 15:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec

Lektorka: Ing. Dita Žváčková

Obsah setkání: Vzdělávací seminář zaměřený na zpětnou vazbu. Cílem bylo ujasnit si, jak se zpětnou vazbou pracovat. Zpětná vazba může být velmi cenná pro toho, komu je určena. Jak z ní můžou obě strany vytěžit maximum a jak jí dát konstruktivní směr? Pracovalo se s možnostmi a způsoby, jak druhému říct, co se mi nelíbí a co bych chtěl/a jinak, aniž by druhý vyletěl z kůže; a proč vůbec poskytovat zpětnou vazbu. Účastníci se také učili, jak vyjádřit pozitivní zpětnou vazbu i zpětnou vazbu s poukazováním na to, co se nedaří.  


Mediální gramotnost a mediální výchova

Datum konání: 21. 4. 2021, od 16:00 hod.
Místo konání: online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektoři: Přemysl Danda, Valerie Štylerová

Obsah setkání: Workshop pro pedagogy 1. a 2. stupně. Lektoři fungují v rámci neziskové organizace Fakticky.cz, které se věnuje mediální výchově a kritickému myšlení. 

Cílem workshopu bylo informovat pedagogy o rozvoji kritického myšlení a mediální gramotnosti, rozšířit jejich povědomí o této problematice. Mluvilo se o tom, co je to mediální výchova a jak nejlépe ji prolnout s ostatními předměty. Pedagogům byly představeny nové trendy mediální výchovy, online nástroje, které mohou usnadnit práci v hodinách. Všichni si vyzkoušeli práci s fake news – rozlišit je, hledat zdroje, tipy, jak nenaletět. Také si pedagogové odnesli tipy, jak vyučovat mediální výchovu – inspirace, která je může posunout a nasměrovat, tedy ne přímo naservírované konkrétní tipy, ale možnosti, jak mediální výchovu a kritické myšlení podpořit.


Socrative jako nástroj pro individualizaci výuky

Datum konání: 24. 3. 2021, od 16:00 hod.
Místo konání: online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektor: Mgr. Libor Klubal, Ph.D.

Obsah setkání: Vzdělávací online webinář, který byl určen pedagogům 1. a 2. stupně, vedl Mgr. Libor Klubal, Ph.D., pedagog, který má s moderními technologiemi dlouholeté zkušenosti a který působí i jako didaktik matematiky na vysoké škole.

Téma bylo zvoleno podle přání pedagogů z území. Socrative je jedním z nástrojů individualizace ve výuce, je bezplatný a nabízí širokou škálu funkcí.

Webinář byl prakticky zaměřený – ze strany lektora vzešla prosba, aby účastníci měli k dispozici dvě zařízení – jedno pro sledování a poslouchání webináře, druhé pro testování jednotlivých funkcí nástroje. V průběhu webináře procházel lektor s účastníky tuto aplikaci od začátku, ukázal jim možnosti, funkce, postupy, které mohou využít ve výuce, v distanční i prezenční podobě. Po celou dobu zodpovídal dotazy, případně se vracel a znovu vysvětlovat tak, aby si všichni odnesli z webináře základy a byli schopni aplikaci Socrative využívat.


Nejčastější infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Datum konání: 23. 3. 2021, od 16:00 hod.
Místo konání: online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektor: Mgr. Pavlína Miltová

Obsah setkání: Vzdělávací webinář určený především pro rodiče a veřejnost. Lektorka má praxi jako pedagog odborných zdravotnických předmětů a zaměřuje se na vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách, ale také právě rodičů a vůbec všech, kteří mají zájem proškolit se ve zdravotnických tématech.

Webinář byl zaměřen na nejčastější onemocnění, se kterými rodiče mohou setkávat, v určitých ročních obdobích nebo celoročně – rýma, kašel, průjem, zvracení, exantémová onemocnění (spála, neštovice, pátá a šestá dětská nemoc, syndrom ruka-pusa-noha), parazitární onemocnění (vši, roupy).

Vše bylo doprovázeno názornými ukázkami a doplněno konkrétními případy z praxe. Rodiče měli možnost diskutovat, sdílet své zkušenosti, dotazovat se, co dělat v dané situaci. Celkově byl dán velký prostor právě dotazům, informací o očkování, podávání léků při různých onemocněních.


Co všechno je dobré umět pro úspěšný začátek ve škole?

Datum konání: 11. 3. 2021, od 16:00 hod.
Místo konání: online prostřednictvím platformy Microsof Teams

Lektor: Mgr. Kamila Barlow

Obsah setkání: Workshop pro rodiče pořádaný
v souladu s podaktivitou 2.14 – Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči.

Tento workshop si kladl za cíl rozvinout debatu v tématu rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností, především v oblasti předškolního vzdělávání a přechodové fázi mezi předškolním a školním vzděláváním.

Workshop, který byl s ohledem na situaci v zemi realizován formou webináře, propojil témata, která byla v území řešena a která jsou pro pedagogy, školní psychology, a především rodiče klíčová a stěžejní. Řeč byla o tom, jak usnadnit přechod z mateřské školy do základní, a to především u dětí, které se nějak “odlišují”, u kterých jsou patrné nebo viditelné možné výchovné a vzdělávací obtíže, děti, které mohou mít později diagnostikované poruchy pozornosti, případně ADHD, SVP, u kterých může být nástup do školy a začleňování se obtížné.

Dále se v průběhu webináře řešily výchovné problémy, význam řádů a nastavení pravidel, důležitost nastavení komunikace mezi školou a rodičem. 

Workshopy pro rodiče jsou voleny tak, aby na sebe navazovaly, byly pro rodiče srozumitelné, poskytly jim potřebné množství informací a zároveň jim poskytly prostor pro jakékoliv dotazy. Pro všechny je důležité, aby bylo nastaveno kvalitní inkluzivní vzdělávání a zapojení dětí do výchovně-vzdělávacího procesu, bez rozdílů.


Sdílení zkušeností, problémy současné doby

Datum konání: 3. 3. 2021, od 8:15 hod.
Místo konání: online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektor: Mgr. Kamila Barlow

Obsah setkání: Webinář určený pro vychovatele a vychovatelky z území ORP Lanškroun. Jeho cílem bylo sdílet zkušenosti vychovatelů a vychovatelek z území v době, kdy jsou školy střídavě otevřené a zavřené. Vychovatelky měly možnost mluvit o svých zkušenostech, očekáváních, obavách, až se vrátí žáci zpátky do škol. Hostem setkání byla psycholožka, která mluvila například o tom, jak s dětmi po návratu do škol (a školních družin) pracovat, jak s nimi mluvit, “najíždět” na původně nastavený režim.


Hodnocení a sebehodnocení u žáků

Datum konání: 2. a 4. 3. 2021, vždy od 13:00 hod.
Místo konání: webinář, online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Obsah setkání:  Seminář, který s ohledem na situaci v zemi proběhl v online prostředí, byl rozdělený do dvou dnů – první den byl určen pro pedagogy 1. stupně, druhý den pro pedagogy 2. stupně. 

Cílem bylo teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s problematikou hodnocení, s jeho funkcí, legislativním zakotvením, rozdílem mezi formativním a sumativním hodnocením. Lektorka seznámila pedagogy s pravidly pro hodnocení různých aktivit žáků a motivačním bodovým hodnocením, se sebehodnocením žáků – funkcemi, využitím, metodami a formami. Pedagogové si sami odpovídali na otázky slovního hodnocení žáků – kdy je použít, zda má smysl, jak ho podle nich žák sám vnímá.

Sami pedagogové si vyzkoušeli možnosti hodnocení v praxi v podobě několika cvičení. Společně s lektorkou diskutovali také o tom, jaká jsou specifika hodnocení žáků se SVP – kdy je hodnocení vnímáno jako podpůrné opatření – proč je důležité, jak hodnotit, na co se zaměřit. 

Důležitou součástí byla část věnovaná sebehodnocení žáků (obecné informace k funkci, využití sebehodnocení, ale také praktické vyzkoušení metod a forem sebehodnocení včetně diskuze nad příklady dobré praxe).

V závěru si pedagogové vyzkoušeli převést pravidla pro hodnocení různých aktivit žáků do praxe, včetně motivačního bodového hodnocení. 


Nové úpravy RVP pro předmět ICT

Datum konání: 24. 2. 2021, od 16:00 hod.
Místo konání: webinář, online prostřednictvím platformy Zoom

Lektoři: Mgr. Petra Boháčková, Mgr. Libor Klubal, Ph.D.

Obsah setkání:  vzdělávací online setkání pedagogů 1. a 2. stupně s lektory, kteří se problematice digitální gramotnosti a informace věnují dlouhodobě. Setkání bylo zrealizováno jako reakce na plánované úpravy RVP – dojde k začlenění nové klíčové kompetence – digitální kompetence, a nového vzdělávacího oboru – informatiky.

V průběhu setkání byly blíže představeny nástroje a prostředky, které mohou pedagogové využívat pro výuku algoritmizace a programování na 1. stupni. Lektoři také pedagogům přímo ukázali, kde najdou výukové materiály a jak konkrétně z nich mohou čerpat informace a inspiraci pro svou práci.

Pedagogům druhého stupně byl představen obsah učebnic, které byly pro pedagogy připraveny a ověřovány v praxi. Z těchto učebnic vybrali lektoři úlohy, se kterými se budou žáci ve výuce setkávat. V závěru byla účastníkům představena prostředí, která mohou k výuce programování využít.


Haló, všichni, opravdu nevím, jak se mám teď zachovat!

Datum konání: 23. 2. 2021, od 16:00 hod.
Místo konání: webinář, online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektor: Mgr. Kamila Barlow

Obsah setkání: workshop pro rodiče pořádaný v souladu s podaktivitou  2.14 – Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči.

Tento workshop si kladl za cíl rozvinout debatu v tématu rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností, především v oblasti předškolního vzdělávání. Zaměřil se na řešení výchovných potíží u dětí předškolního věku, z pohledu psychologa, pedagoga a rodiče. Spolu s tím se diskutovalo o tom, jak nastavovat vhodná pravidlave výchově a jak přistupovat
k problematice ADHD u dětí předškolního věku. Tato problematika je úzce navázána na školní zralost. V předškolním věku se nejedná o stanovování diagnóz, ale právě “nálepkování” dětí může být jedním z důvodů, proč se na tyto děti pohlíží jinak a proč může v předškolním vzdělávání docházet k rozporům mezi pedagogy a rodiči. O to horší a těžší je potom nastavit a udržet kvalitní inkluzivní vzdělávání a zapojení dětí
do běžného vzdělávacího procesu.


Zpětná vazba – Co zase máš? Co zase dělám špatně?

Datum konání: 15. 1. 2021, od 15:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec

Lektor: Ing. Dita Žváčková

Obsah setkání: Vzdělávací seminář zaměřený na zpětnou vazbu. Cílem bylo ujasnit si, jak se zpětnou vazbou pracovat. Zpětná vazba může být velmi cenná pro toho, komu je určena. Jak z ní můžou obě strany vytěžit maximum a jak jí dát konstruktivní směr? Pracovalo se s možnostmi a způsoby, jak druhému říct, co se mi nelíbí a co bych chtěl/a jinak, aniž by druhý vyletěl z kůže; a proč vůbec poskytovat zpětnou vazbu. Účastníci se také učili, jak vyjádřit pozitivní zpětnou vazbu i zpětnou vazbu s poukazováním na to, co se nedaří. 


FKSP po novele (FKSP ve školství)

Datum konání: 7. 12. 2020, od 14:00 hod.
Místo konání: webinář, online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektor: Ing. Petra Schwarzová

Obsah setkání: Vzdělávací webinář pro vedoucí pedagogické pracovníky a pro provozní zaměstnance. Lektorka se dlouhodobě zaměřuje na financování škol a management ve školství, své praktické zkušenosti proto využila ve webináři, který byl mezi řediteli především mateřských škol dlouho poptáván.
Cílem bylo seznámit účastníky s novelou vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb, objasnit nesrovnalosti, projít prakticky a názorně změny a novinky v zásadách čerpání FKSP. Po ukončení teoretické části byl účastníkům dán prostor pro jejich dotazy, vyjasnění nesrovnalostí, paní lektorka odpověděla na dotazy, které účastníci poslali před konáním webináře.


Finanční gramotnost pro pedagogy

Datum konání: 26. 11. 2020, od 15:00 hod.
Místo konání: webinář, online prostřednictvím platformy Microsoft Teams

Lektor: Ing. Josef Janoušek (Centrum finanční gramotnosti CEFIG)

Obsah setkání: Vzdělávací webinář určen především pedagogům 2. stupně. Cílem bylo ukázat pedagogům, co všechno finanční gramotnost zahrnuje, jak je možné jednotlivá témata a oblasti zahrnout do výuky a jak je využít i v osobním životě každého z nás. Webinář byl orientován, s ohledem na formu, spíše teoreticky, nechybělo ale několik praktických ukázek a cvičení, která si sami účastníci vyzkoušeli.
Na webináři se řešily oblíbené finanční hříchy, rozpočet a hospodaření (jaké je optimální rozložení výdajů, vzorový rozpočet domácnosti), úvěry (úvěrové produkty, porovnávání úvěrů, přeplácení, podmínky přidělení úvěru bankou), základní termíny (kontokorent, kreditní karta, nebankovní úvěry, běžný úvěr, spotřebitelský úvěr), exekuce, osobní bankrot, registry dlužníků, hypotéky a refinancování, pojištění (pojištění osob, majetku, odpovědnosti, tipy a zkušenosti),   investice (investiční trojúhelník, vývoj hodnoty investic)


Školní zralost

Datum konání: 13. 10. 2020, od 16:00 hod.
Místo konání: MŠ Horní Čermná

Lektor: Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP a školní psycholožka

Obsah setkání: Seminář pro rodiče předškolních dětí si kladl za cíl rozvinout debatu v tématu rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností, především v oblasti předškolního vzdělávání. Zaměřil se na problematiku školní zralosti, kterou někteří rodiče podceňují, někteří ji naopak přeceňují a kladou na ni velký důraz. Dalším cílem bylo uvědomit si, že školní zralost, pokud ji budeme opomíjet, může mít vliv na pozdější výchovné i vzdělávací problémy.
Lektorka je psycholožka, fungující zároveň jako školní psycholožka, která má s inkluzivním vzděláváním dlouholeté praktické zkušenosti.


Zdravé vaření

Datum konání: 7. a 8. 10. 2020, od 8:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Luková

Lektor: Leona Dušková, výživová poradkyně a konzultantka projektu Pestrá strava

Obsah setkání: Semináře určené pro děti a žáky MŠ a ZŠ. Lektorka, která dlouhodobě funguje jako výživová poradkyně a konzultantka v projektu Pestrá strava, spolupracuje se školami a školkami a pomáhá s úpravou školních jídelníčků. Tématem seminářů bylo představení zdravých potravin a jejich použití v několika receptech, které si děti a žáci za pomoci pedagogů společně ve skupinách připravili, naservírovali a v závěru setkání potom vzájemně ochutnali a zhodnotili. Součástí bylo povídání o zdravém stravování, o tom, jak se dají různé potraviny upravit nebo využít. Cílem bylo vyzkoušet si nové potraviny, vyzkoušet si postupy a spolupracovat ve skupinách.


AHDH ve školním prostředí

Datum konání: 7. 10. 2020, od 17:00 hod.
Místo konání: RC Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun

Lektor: Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP a školní psycholožka

Obsah setkání: Workshop pro rodiče si kladl za cíl rozvinout debatu v tématu rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání; zaměřil se na problematiku ADHD ve školním prostředí a na problémy, které jsou s touto “diagnózou” v rámci inkluzivního vzdělávání spojené. V průběhu workshopu zazněly informace k samotné problematice ADHD – jaká je základní podstata této problematiky, jaké jsou stupně podpůrných opatření a jak je ADHD v rámci opatření ukotveno. 

Diskuze se rozvinula u tématu Jak vhodně přistupovat k žákovi s ADHD a hlavně jak tuto problematiku řešit ve vztahu rodič – škola. Výsledkem tohoto workshopu pro rodiče byly také náhledy a názory samotných rodičů na to, jak oni sami vnímají zapojování žáků do “běžného” školství a jak je důležité a náročné najít se školou společnou řeč v přístupu k této diagnóze.


Aktivizační a motivační činnosti k podpoře MG na 1. stupni ZŠ

Datum konání: 24. 9. 2020, od 14:30 hod.
Místo konání: Komunitní centrum Sázava, Sázava č. p. 13

Lektor: RNDr. Hana Lišková

Obsah setkání: Vzdělávací seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ. Cílem semináře byla metodická podpora výuky problematických témat učiva a využití činnostního učení ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy. Seminář byl svým zaměřením prakticky orientovaný, hned v úvodu si pedagogové vyzkoušeli jednu z her, které mohou využít v praxi –
v různých obměnách, s různými způsoby hledání řešení. Ve dvojicích si vyzkoušeli deskové hry, počítali příklady a objevovali s pomocí lektorky nové možnosti, jak s tímto pracovat. V závěru byl věnován prostor geometrii, úhlům, pedagogové si vyzkoušeli za pomoci papíru, nůžek a lepidla vyrobit z kruhů obdélník. Byly jim také představeny deskové hry, které jsou vhodné pro aktivizační a motivační činnosti. Smyslem bylo ověření významu manipulativních činností formou prožitkového sebevzdělávání.


Na den záchranářem

Datum konání: 14. 9. 2020, od 9:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov

Lektoři: PMeduca

Obsah setkání: Vzdělávací seminář určený pro žáky a pedagogy. Seminář byl téměř celý zaměřený prakticky. Úvodní část se dotýkala základních informací spojených s první pomocí a záchranou, s různými typy zranění, se kterými se lektoři setkávají. Žáci včetně pedagogů si vyzkoušeli vyhodnotit různé situace, jak nepanikařit a jak se zklidnit. Společně vymýšleli, kdy je potřeba volat záchrannou službu a jak s ní komunikovat. Potom si vyzkoušeli v praxi komunikaci s dispečinkem za pomoci výukové aplikace.
Hlavní část semináře byla praktická a spočívala v nácviku základních obvazových technik, které jsou v první pomoci důležité, aby byly efektivní a smysluplné. Měli možnost vyzkoušet si transport zraněného z místa na místo. Také pro žáky a pedagogy byla připravena stanoviště s reálně namaskovanými situacemi (dobrovolníci byli namaskování a obvázáni podle druhu zranění- masivní krvácení, drobné krvácení z dutin s mdlobou, epilepsie a další křečové stavy, zástavy dechu a srdce – pomocí figuríny), cizí těleso v dýchacích cestách), kde si všichni vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. V závěru semináře došlo ke shrnutí poznatků a zhodnocení, co žáci i pedagogové vnímají jako přínosné a co pro ně bylo nové.


Formativní hodnocení

Datum konání: 31. 8. 2020, od 9:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov

Lektor: Bc. Michal Orság (EDUkační LABoratoř)

Obsah setkání: Vzdělávací seminář zaměřený na pochopení jiného způsobu hodnocení. Cílem bylo představit formativní hodnocení jako komplexní přístup k pedagogické práci, kterou vyučující neustále podrobuje reflexi. Pedagogové se seznámili se strategiemi formativního hodnocení; velká část semináře byla věnována aplikaci strategií do praxe – pedagogové si vyzkoušeli, jakým způsobem vyhodnocovat, co jako pedagogové udělali, jak na to žáci reagovali, jaké důkazy mají o tom, co se žáci naučili a jakým způsobem jim mohou v učení pomoci.


Základy první pomoci pro zaměstnance škol

Datum konání: 28. 8. 2020, od 8:30 hod.
Místo konání: ZŠ Lanškroun, B. Smetany 460

Lektoři: PMeduca

Obsah setkání: Vzdělávací akce určená pro pedagogy a asistenty pedagoga. Seminář byl téměř celý zaměřen prakticky. Úvodní část se týkala konkrétního vybavení lékárničky a také podávání léků ve školském zařízení. Teoreticky byli účastníci informováni o tom, jak vyhodnotit závažnost situace a jak ji zvládnout bez paniky a stresu, kdy je třeba volat ZZS a jak s ní komunikovat. Praktická část spočívala v nácviku jednotlivých kroků při resuscitaci – účastníci si tyto jednotlivé kroky vyzkoušeli. Potom společně popisovali, případně zkoušeli rozpoznat příznaky nejčastějších stavů (hypoglykemie, dehydratace, astma) a upevňovali si své znalosti při poskytování první pomoci v různých dalších situacích – křečové stavy (epilepsie), termická poranění, nejčastější poranění v prostředí zařízení – poranění hlavy, krvácení z hlavy, z nosu, zlomeniny, odřeniny, bodnutí hmyzem). Závěr semináře byl věnován nejčastější intoxikaci u žáků na základní škole – jaké jsou varovné příznaky, legislativní možnosti testování, ukázka orientačních testů na omamné látky, dále byli pedagogové seznámení s tím, jak rozpoznat nejčastější intoxikace u žáků na základní škole – kofein, alkohol, nikotin, energetické nápoje, volně prodejné léky – a vliv těchto intoxikací na jejich psychiku.


Tresty a co místo nich

Datum konání: 26. 8. 2020, od 15:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec

Lektor: Ing. Dita Žváčková

Obsah setkání: Vzdělávací seminář zaměřený na tresty a motivaci. Cílem bylo ujasnit si, co všechno děláme z vnitřní a co z vnější motivace. Proč děláme věci z vnější motivace a proč se rodičům více hodí používat vnější motivaci. Pracovalo se s možnostmi, jak zažehnout nebo podpořit vnitřní motivaci dítěte. Účastníci se také učili, jaké jsou rozdíly mezi poslušností a zodpovědností, co je to “citová banka” a jaké jsou možností vkladů a výběrů. Část semináře byla věnována trestům – účastníci společně diskutovali nad tím, jak vést dítě k zodpovědnosti a slušnosti bez trestů, co dělají tresty se vztahy.


Emoční sebeobrana

Datum konání: 22. 6. 2020, od 8:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov

Lektor: Mgr. Lucie Pivoňková (Emoční sebeobrana)

Obsah setkání: Vzdělávací a zážitkový seminář zaměřený na vědomou práci s vlastními emocemi. Cílem bylo seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Pedagogové se učili, jak bezpečně zpracovávat emoce, které vznikají v náročném prostředí v každodenních vztazích se žáky, rodiči i kolegy; jak se účinně bránit v náročných chvílích, se kterými se jako pedagogové setkávají, pomocí principů emoční sebeobrany.


Odměny a pochvaly

Datum konání: 17. 6. 2020, od 15:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec

Lektor: Ing. Dita Žváčková

Obsah setkání: Vzdělávací seminář zaměřený na odměny a pochvaly. Cílem bylo ujasnit si, proč odměny a pochvaly používáme a proč se nám nedaří druhému vyjádřit ocenění, že se něco povedlo nebo že se to daří. Pracovalo se s možnostmi, jak umět spojit vyjádření podpory a zájmu verbálně v souladu s tím, co uvnitř cítíme. Účastníci se také učili, jak používat pozitivní zpětnou vazbu na podporu žádaných procesů a zda lze (a jak) pracovat s vnitřní dětskou motivací a jak ji lze rozvíjet.


Základy první pomoci pro zaměstnance škol a školských zařízení

Datum konání: 11. 6. 2020, od 16:00 hod.
Místo konání: Mateřská škola Lanškroun, Na Výsluní

Lektor: Mgr. Pavlína Miltová (PMeduca)

Obsah setkání: Vzdělávací akce určená pro pedagogy a asistenty pedagoga. Seminář byl téměř celý zaměřen prakticky. Úvodní část se týkala konkrétního vybavení lékárničky a také podávání léků ve školském zařízení. Teoreticky byli účastníci informováni o tom, jak vyhodnotit závažnost situace a jak ji zvládnout bez paniky a stresu, kdy je třeba volat ZZS a jak s ní komunikovat. Praktická část spočívala v nácviku jednotlivých kroků při resuscitaci – účastníci si tyto jednotlivé kroky vyzkoušeli. Potom společně popisovali, případně zkoušeli rozpoznat příznaky nejčastějších stavů a upevňovali si své znalosti při poskytování první pomoci v různých dalších situacích – křečové stavy, termická poranění, nejčastější poranění v prostředí zařízení – poranění hlavy, krvácení z hlavy, z nosu, zlomeniny, odřeniny, bodnutí hmyzem.


Setkání ředitelů mateřských škol z území ORP Lanškroun

Datum konání: 9. 6. 2020, od 16:30 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Rudoltice

Setkání ředitelů a ředitelek z území, které mělo za cíl seznámit vedoucí pedagogické pracovníky s průběhem realizace projektu MAP II. Součástí setkání byla hromadná konzultace k implementačním aktivitám projektu, sdílení zkušeností s novým způsobem financováním, sdílení metod dobré praxe a volná diskuze na závěr.


Nejčastější infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Datum konání: 8. 6. 2020, od 16:15 hodin
Místo konání: Multifunkční centrum L´ART, Lanškroun

Lektor: Mgr. Pavlína Miltová (PMeduca)

Obsah setkání: vzdělávací seminář určený pro pedagogy mateřských škol, pro rodiče a veřejnost. Lektorka má zkušenosti jako pedagog odborných zdravotnických předmětů a také jako lektor pedagogů, nelékařských zdravotnických pracovníků a rodičů v oblasti zdravotnické problematiky.
Seminář byl zaměřen na nejčastější onemocnění, se kterými se pedagogové ve své praxi mohou setkávat, v určitých ročních obdobích nebo celoročně – rýma, kašel, průjem, zvracení, exantémová onemocnění (spála, neštovice, pátá a šestá dětská nemoc, syndrom ruka-pusa-noha), parazitární onemocnění (vši, roupy). Vše bylo doprovázeno názornými ukázkami a doplněno konkrétními případy z praxe. Pedagogové měli možnost diskutovat, sdílet své zkušenosti, dotazovat se, co dělat v dané situaci a jak s rodiči komunikovat.


Matematická gramotnost v počátečním vzdělávání

Datum konání: 26. 5. 2020, od 15:00 hodin
Místo konání: Komunitní centrum Sázava, Sázava č. p. 13

Lektor: RNDr. Hana Lišková

Obsah setkání: vzdělávací seminář určený pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ, zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti v předškolním a mladším školním věku. Lektorka je zkušenou pedagožkou a vzdělávání v oblasti matematiky se dlouhodobě věnuje. V úvodu semináře účastníkům ukázala, kde mohou čerpat inspiraci pro svou výuku, různé metodické příručky, na jejichž vypracování se podílela. Během semináře zaznělo několik zajímavých témat a námětů z oblasti aritmetiky, algebry, geometrie v rovině i v prostoru, kombinatoriky, pravděpodobnosti, funkcí
i analytické matematiky. Účastníci se aktivně do semináře zapojili – vyzkoušeli si,  jak některé pojmy jsou pro děti těžko představitelné a jak je děti, ale i někteří dospělí, dokáží lehce zaměnit.


Jak pracovat s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny II

Datum konání: 12. 5. 2020, od 8:15 hodin
Místo konání: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139

Lektor: Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP a školní psycholožka

Obsah setkání: pokračování vzdělávacího semináře zaměřeného na práci s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny. Hlavní část semináře byla věnována diskuzi, sdílení zkušeností, řešení konkrétních problémů a situací z praxe.


Práva a povinnosti asistenta pedagoga

Datum konání: 11. 3. 2020, od 15:30 hodin
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Lektor: Mgr. Miloš Kostka, pedagog, odborník v oblasti speciálního školství

Obsah setkání: setkání asistentů pedagoga spojené se seminářem na téma Práva a povinnosti asistenta pedagoga. Lektor je pedagogem, a odborníkem v oblasti speciálního školství. V průběhu semináře zaznělo mnoho informací z oblasti speciálního školství, legislativním změnám a především k osobě asistenta pedagoga z různých pohledů. Seminář byl úvodní aktivitou k budoucím společným setkáváním asistentů pedagoga.


Zdravé dítě = zdravý start

Datum konání: 10. 3. 2020, od 16:00 hodin
Místo konání: Sokolovna Horní Čermná, Horní Čermná 79

Lektor: Bohumil Dvořák, fyzioterapeut z Institutu celostní medicíny

Obsah semináře: Beseda pro pedagogy a rodiče dětí MŠ a ZŠ, která se zaměřila na otázky zdraví a prevence nemocí, zdravého stravování a alternativních možností při léčbě.


Triády

Datum konání: 27. 2. 2020
Místo konání: ZŠ a MŠ Damníkov

Lektoři: Mgr. Lenka Ludvíčková, Mgr. Petr Kulhavý, Akademie Libchavy

Obsah semináře: Vzdělávací seminář pro pedagogy 1. a 2. stupně. Obsahem (a cílem) semináře bylo zvýšit schopnost pedagoga organizačně zvládnout vše týkající se triád, připravit na základě vhodně zvolených aktivit žáky na vlastní sebehodnocení a samotnou triádu, připravit rodiče na průběh triády a dokázat správným způsobem triádu vést. Pedagogové se naučí využít koučovacího přístupu jako způsobu vedení k zodpovědnosti, podpory, rozvoje, vnitřní motivace a důvěry mezi všemi zúčastněnými.


Setkání k přípravě regionálního materiálu

Datum konání: 20. 1. 2020
Místo konání: kancelář MAS Lanškrounsko

Obsah setkání: informační schůzka Informační schůzka se zájemci o zapojení se do tvorby regionálního materiálu pro území ORP Lanškroun. Na tomto setkání se společně stanovila podoba materiálu, okruhy, přiřazení jednotlivých okruhů členům a sestavení skupin.


Podpora znalostních kapacit

Datum konání: 18. 12. 2019, od 10:00 hodin
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Lektor: Mgr. Hana Minářová, ředitelka Základní školy Lanškroun, vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Obsah semináře: vzdělávací seminář na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru MAP II spojený s následnou diskuzí. Tématem semináře byla problematika inkluze a nerovností ve vzdělávání. Cílem semináře bylo poskytnutí informací o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání, paní lektorka nastínila význam slov spojených s inkluzí, uvedla příklady V průběhu semináře se společnou diskuzí řešila problematika podpůrných opatření a zákonů spojených s inkluzivním vzděláváním. Dále se členové zapojili do diskuze ke spolupráci s poradenskými zařízeními v Pardubickém kraji. Všichni přítomní členové ŘV dostali prostor pro vyjádření svého názoru a postoje k problematice nerovností ve vzdělávání, měli možnost uvést své zkušenosti z pozice pedagoga, zřizovatele i se svými názory z pohledu veřejnosti.


Prevence syndromu vyhoření

Datum konání: 4. 12. 2019, od 8:15 hodin
Místo konání: Velká zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun

Lektor: Mgr. Lenka Velebná, pedagožka, sociální pracovnice, supervizorka

Obsah semináře: Vzdělávací, převážně prakticky zaměřený seminář, který se dotkl problematiky pracovní zátěže, burn-out syndromu. Část semináře byla věnována diagnostice aktuální dispozice k vyhoření a ukázkám technik psychohygieny a prevence syndromu vyhoření.


Diskuzní setkání ředitelů

Datum konání: 11. 11. 2019, od 13:00 hod.
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora Městského úřadu Lanškroun

Obsahem schůzky byla diskuze nad aktuálními problémy, které řeší vedoucí pedagogičtí pracovníci. Na programu byl stav realizace GDPR v lanškrounských školách, nové financování regionálního školství, soutěže a akce organizované pro školy v Lanškrouně, zápisy a přijímací řízení, náležitosti výročních zpráv a možnost rozvoje další spolupráce s Oddělením školství a kultury.


Inspirativní vaření – školní jídelna zdravě a chutně

Datum konání: 23. 10. 2019, 15:30 – 18:00 hod.
Místo konání: Školní jídelna ZŠ a MŠ Tatenice

Lektor: Leona Dušková, výživová poradkyně a konzultantka projektu Pestrá strava

Obsah semináře: Seminář určený pro provozní zaměstnance a pedagogické pracovníky. Tématem semináře bylo představení zdravých potravin, které se ve školních jídelnách třeba tak často nepoužívají (z různých důvodů) a jejich využití v receptech, které se během semináře společně uvařily a na konci měli všichni účastníci možnost jídlo ochutnat a zhodnotit.


Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi ZŠ a ZUŠ

Datum konání: 3. 10. 2019, 13:00 – 16:00 hod. 
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Horní Čermná.

Lektor: Mgr. Lenka Bártlová, pověřenec pro ochranu osobních údajů, členka Pracovní skupiny pověřenců při Svazu měst a obcí ČR

Obsah semináře: obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů (základní pojmy, zásady zpracování osobních údajů, práva subjektu údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů); vybrané pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a stanoviska ÚOOÚ v oblasti školství; ochrana osobních údajů v praxi ZŠ a ZUŠ (analýza nakládání s osobními údaji, záznamy o činnostech, zabezpečení osobních údajů, směrnice na ochranu osobních údajů, povinnosti zaměstnanců, zásady ochrany osobních údajů); dotazy, diskuse.


Věda u školy (Úžasné divadlo fyziky)

Datum konání: 20. 9. 2019
Místo konání: ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630

Lektoři: lektoři z Organizace Úžasné divadlo fyziky

Obsah akce: Vzdělávací akce pro děti a žáky zaměřena na prohloubení znalostí a vědomostí žáků ZŠ v oblasti fyziky, a to prostřednictvím zajímavých fyzikálních experimentů. Cílem bylo vzbudit u dětí nadšení z pozorování světa kolem sebe, a ukázat tak žákům fyziku zajímavým a zábavným způsobem. Akci lektorovali lektoři z Organizace Úžasné divadlo fyziky, kteří realizují fyzikální show na profesionální úrovni, a to nejenom pro děti.


Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi MŠ

Datum konání: 19. 9. 2019, 13:00 – 16:00 hod.
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Horní Čermná

Lektor: Mgr. Lenka Bártlová, pověřenec pro ochranu osobních údajů, členka Pracovní skupiny pověřenců při Svazu měst a obcí ČR

Obsah semináře: obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů (základní pojmy, zásady zpracování osobních údajů, práva subjektu údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů); vybrané pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a stanoviska ÚOOÚ v oblasti školství; ochrana osobních údajů v praxi MŠ (analýza nakládání s osobními údaji, záznamy o činnostech, zabezpečení osobních údajů, směrnice na ochranu osobních údajů, povinnosti zaměstnanců, zásady ochrany osobních údajů); dotazy, diskuse.


Jak pracovat s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny

Datum konání: 11. 9. 2019, 8:15 – 10:15 hod.
Místo konání: Konferenční a zasedací místnost Diora, nám. J. M. Marků, Lanškroun

Lektor: Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP a školní psycholožka

Vzdělávací workshop zaměřený na práci s dítětem s ADHD v prostředí školní družiny. Cílem je získat informace o tom, jaký přístup zvolit, jak s dítětem v kolektivu školní družiny pracovat. Hlavní část semináře bude věnována diskuzi, sdílení zkušeností, řešení konkrétních problémů a situací z praxe.


Finanční gramotnost pro žáky 9. ročníků

Datum konání:  17. 5. 2019, 21. 5. 2019
Místo konání: základní školy v území (ZŠ a MŠ Damníkov, ZŠ a MŠ Horní Čermná, ZŠ Lanškroun, Dobrovského, ZŠ Lanškroun, Smetanova, ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, ZŠ a MŠ Tatenice, ZŠ J. Pravečka Výprachtice)

Lektoři – Centrum finanční gramotnosti (CEFIG) Kolín

Vzdělávací seminář pro žáky 9. ročníků ZŠ na téma Finanční gramotnost – problematika půjček, exekucí, tvorba finančních rezerv, rozpočet domácnosti, hospodaření s penězi.


Aktuální právní úprava v činnosti ŠD

Datum konání: 11. 5. 2019, 8:00 – 12:00 hod. 
Místo konání: Konferenční a zasedací místnost Diora, nám. J. M. Marků, Lanškroun

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obsahem semináře jsou základní změny vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání; typické problémové momenty poskytování zájmového vzdělávání; práva a povinnosti pedagogických pracovníků, práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků školní družiny; odpovědnost za škodu způsobenou účastníkovi školní družiny nebo způsobenou účastníkem školní družiny; nejasné nebo problémové situace vychovatele školní družiny z pracovněprávního hlediska; dotazy, diskuse.


Aktuální právní úprava v činnosti ZŠ včetně aplikace GDPR

Datum konání: 9. 5. 2019, 13:00 – 17:00 hod. 
Místo konání: Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná 76

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obsahem semináře je změna školského zákona, změna vyhlášky o základním a zájmovém vzdělávání a její vliv na činnost a dokumentaci základní školy, školní družiny a školního klubu; shrnutí činnost výchovných poradců základní školy v souvislosti se změnou vyhlášky o přijímání ke střednímu vzdělávání; přijímání k základnímu vzdělávání a průběh základního vzdělávání v souvislosti s GDPR; základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnavatelem; aktuality ke dni konání semináře; dotazy, diskuse.


Aktuální právní úprava v činnosti MŠ včetně aplikace GDPR

Datum konání: 2. 5. 2019, 13:00 – 17:00 hod. 
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Lubník, Lubník 94.

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obsahem semináře je změna školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání a její promítnutí do činnosti a dokumentace mateřské školy (přijímání k předškolnímu vzdělávání, organizace činnosti mateřské školy); průběh předškolního vzdělávání v souvislosti s GDPR; základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnavatelem; aktuality ke dni konání semináře; dotazy, diskuse.


Jak založit školní čtenářský klub

Datum konání: 27. 4. 2019, 9:00 – 15:00 hod.
Místo konání: ZŠ a MŠ Žichlínek

Lektor: Ing. Mgr. Hana Svobodová (Nová škola, o.p.s)

Kurz seznámí účastníky s tím, jak mohou ve své škole založit čtenářský klub, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami naplnit. Nabídne způsoby a cesty k rozvíjení dětského čtenářství a vytváření živého společenství nad knihou. Zprostředkuje praktické zkušenosti učitelů, kteří vedou čtenářské kluby ve školách. Mimo jiné prakticky představí dílnu čtení jako základ klubové práce.
Více informací naleznete v článku zde.


Školní zralost

Datum konání: čtvrtek 28. 3. 2019, 15:30 – 17:00 hod.
Místo konání: MŠ Albrechtice, Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun

Lektor: Mgr. Kamila Barlow, psycholožka PPP Ústí nad Orlicí

Setkání s psycholožkou určené pro rodiče dětí předškolního věku. dětí. Beseda se dotkne předpokladů dítěte pro nástup do 1. třídy ZŠ, přiměřené fyzické a psychické zralosti, schopností, připravenosti v různých oblastech (sebeobsluha, grafomotorika, řečové dovednosti,….).


 Matematika Hejného v prostředí MŠ

Datum konání: 26. 3. 2019
Místo konání: MŠ Lanškroun, Žižkova 365, 563 01 Lanškroun

Lektor: Mgr. Martina Teichmannová

Akce uspořádaná na přání pedagogů MŠ, které zajímá matematika Hejného i v prostředí mateřské školy.
Více informací naleznete v článku.


 Neformální setkání vychovatelů z území

Datum konání akce: 22. 2. 2019
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost Diora, nám. J. M.
Marků, Lanškroun

Setkání vychovatelů a vychovatelek z celého území ORP, které si klade za cíl zavést pravidelná setkávání vychovatelů, která budou založena na sdílení a předávání zkušeností, informací a vzdělávání. Více informací naleznete v článku.


Nakopněte svoji školu – Festival vzdělávání v Litomyšli

Datum konání akce: 24. – 26. 2. 2019.
Hlavní témata: Jak vést školu budoucnosti? Vztahy ve škole jako nástroj
podpůrného klimatu. Inspirace do výuky.

Zprostředkování účasti pedagogů na tomto festivalu. Akce zaměřená na vzdělávání teoreticky i prakticky – setkání s ostatními kolegy, prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, tipy a podpora v řízení, praktické návody pro spolupráci v kolektivu, inspirace pro výuku českého jazyka, matematiky, kritického myšlení.

Více informací o akci naleznete v článku


Komunikace jako nástroj dobrých vztahů

Datum konání akce: 13. 2. 2019
Místo konání akce: MŠ Výprachtice, Výprachtice 390, 561 34 Výprachtice

Lektor: Iva Řehůřková

Setkání zaměřené na seznámení účastníků (pedagogů, rodičů) s komunikací jako nástrojem, prostřednictvím kterého si lidé utváří zdravé vztahy s ostatními a skrze jeho napodobování se děti učí nejvíce. Účastníci se seznámili s vědomou a nevědomou komunikací, popisným a hodnotícím jazykem a s nástroji komunikace (aktivní naslouchání, respektování mluvčího a hladivá komunikace).


Čtenářem odmalička – rozvoj čtenářství v předškolním věku

Datum konání akce: sobota 12. a 26. 1. 2019, 9:00 – 15:30
Místo konání akce: Konferenční a prezentační místnost Diora, nám. J. M.                                     Marků, Lanškroun

Lektoři: Mgr. Martina Hušková, Ing. Mgr. Hana Svobodová
                (Nová škola, o.p.s.)

Seminář je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy rozvoje čtenářské pregramotnosti a čtenářství u předškolních dětí. Účastníci budou mít příležitost sami si vyzkoušet představované metody, společně je reflektovat a naplánovat si vlastní postupy práce v duchu rozvoje čtenářské pregramotnosti. Seznámí se se současnou dětskou literaturou a budou mít možnost sdílet praktické zkušenosti učitelů z MŠ. Seminář je akreditovány MŠMT.

Více informací o akci naleznete v článku.


Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s beletristickým textem 2

Datum konání akce: 7. (13:00 – 19:30) a  8. 12. 2018 (8:30 – 15:00)
Místo konání akce: Velká zasedací místnost, nám. J. M. Marků 12,
Lanškroun

Lektoři: Mgr. Jana Slavíková, Mgr Šárka Bartošová (spolek Kritické
myšlení, z.s.)

Účastníci se budou zabývat tím, jak stanovovat cíl učení jako velkou myšlenku svého oboru – literatury, jak se velké myšlenky oborů hledají a formulují a jak tento proces může proběhnout v literatuře. Seminář akreditovaný MŠMT.
Více informací o akci naleznete v článku


Sdílený logoped

Datum konání: 5. 11. 2018, od 16:30 hod.
Místo konání: Konferenční a prezentační místnost lanškrounské
radnice, nám. J. M. Marků, Lanškroun

Akce zaměřená na navázání spolupráce mateřských škol v ORP s logopedkou. Nastavení další spolupráce, diskuze nad konkrétními formami pomoci a domluvení dalšího postupu.

Více informací o setkání naleznete v článku.


Agrese je OK I a II

Datum konání: 9. 11. 2018 (14:00 – 19:00), 10. 11. 2018 (9:00 – 14:00)
Místo konání akce: Velká zasedací místnost Městského úřadu
Lanškroun, nám. J. M. Marků 12

Lektor: Mgr. Petr Matoušek (Liga otevřených mužů)

Zážitkový a vzdělávací seminář zaměřený na pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku, na proaktivní práci s agresí u dětí. Ukázka modelů efektivní komunikace a preventivních metod zaměřených na zpracování agrese. Akreditováno MPSV.
Více informací o akci naleznete v článku


SUPERVIZE

Datum konání: 19. 10. 2018, 8:30 – 15:30
Místo konání: Akademie Libchavy, Dolní Libchavy 103, 561 16 Libchavy

Lektor: Mgr. Jiří Šmejkal

Workshop zaměřený na představení forem supervize a jejích konkrétního využití ve školství i mimo něj, včetně praktických cvičení.
Více informací o akci naleznete v článku