Vzdělávací seminář ROZVÍJÍME ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

Vzdělávací akce pořádaná v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, projektu financovaného EU prostřednictvím MŠMT, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem projektu je navázání partnerství a spolupráce mezi jednotlivými subjekty formálního a neformálního vzdělávání na celém území ORP Lanškroun a přispět tak ke zkvalitňování vzdělávání v území.

Ve dnech 7. a 8. 12. 2018 proběhl ve velké zasedací místnosti lanškrounské radnice vzdělávací seminář pod vedením Mgr. Jany Slavíkové a Mgr. Šárky Bartošové ze spolku Kritické myšlení, z. s. Spolek vychází ze vzdělávacího programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Ten nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a jeho cílem je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři.

Oba dny byly nabyté informace, účastníci se prakticky nezastavili, jedna aktivita střídala druhou. Po vzájemném představení (formou hry „Výměna identity“) a sepsání očekávání se všichni pustili do práce – vyzkoušeli si metodu Tabulka tvrzení, společně s lektorkami sestavili Tabulku metod, které pedagogové používají, a zařazovali je do fází E (evokace) – U (uvědomění) – R (reflexe).

Do jedné z modelových lekcí se ze zvědavosti zapojila i projektová manažerka a koordinátorka projektu. Jak rozpoznáme světového Čecha? Podle obrázků jsme všichni odhadovali, o které Čechy se jedná a podle čeho jsme je poznali. Jako nápověda fungoval obsah se jmény všech osobností. Poté si účastnicí ve dvojicích vybrali jednu osobnost, kterou ostatním představili (formou obrázků, dramatizace…), k tématu si zkusili volné psaní a napsali si Životabáseň. Na příběhu Tygřice a její druh si vyzkoušeli čtení s předvídáním. V závěru pátečního semináře proběhla „burza knih“ –  účastníci si vzájemně představili a doporučovali knížky, které si přinesli s sebou.

V podobném duchu se pokračovalo v sobotu. Účastníci pracovali s dalšími metodami kritického myšlení, které si vyzkoušeli na různých beletristických textech. Všem účastníkům patří náš velký obdiv, jak se s obrovským množstvím poznatků a informací „poprali“.

V závěru sobotního semináře došlo ke shrnutí obou dnů, každý účastník sám za sebe zhodnotil, zda byla nebo nebyla naplněna jeho očekávání. Hlavní manažerka projektu MAP II poděkovala všem účastníkům za účast. Speciální poděkování pak patřilo paní Slavíkové a Bartošové za velký kus práce, který během obou dnů odvedly.

 

Naposledy změněno: [last-modified]