Základní informace

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. (dále jen MAS Lanškrounsko) je apolitické nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, kde zastoupení žádné skupiny nesmí být více jak 50 %. Funguje na principu otevřenosti, transparentnosti a rovného přístupu.
MAS spolupracuje na rozvoji venkova a zemědělství, zlepšování kvality života a životního prostředí. Jedním z nástrojů je získávání a rozdělování finanční podpory z EU i dalších zdrojů koncovým žadatelům.
MAS aktivizuje občany a podporuje dobrovolnou činnost a aktivity vedoucí k rozvoji a oživení regionu. Dosažení cílů MAS Lanškrounsko je založeno na průběžné spolupráci všech aktérů života v regionu a na efektivním využívání místních zdrojů. Činnost při podpoře rozvoje území MAS Lanškrounsko vychází z principů metody LEADER.

MAS Lanškrounsko vznikla na podzim roku 2012. Územní působnost zahrnuje následujících 15 obcí: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Damníkov, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Rudoltice, Tatenice, Trpík, Sázava, Strážná a Žichlínek. Území zaujímá rozlohu 187 km2 a sdružuje téměř 19. tis obyvatel.

Stejným způsobem působí v Česku 180 MAS a jejich součástí je většina obcí, které mají pod 25 tis. obyvatel (vyloučeno 44 měst). Jedná se tedy o celistvé vymezené oblasti venkovského prostoru, které mají 10 – 100 tis. obyvatel. Každá obec smí náležet jen do jedné místní akční skupiny. Celkem síť místních akčních skupin pokrývá 90 % plochy Česka, zahrnuje 58 % obyvatel a sdružuje 94 % obcí (pouze 330 jich není v žádné MAS). MAS fungují po celé Evropské unii a v minulém období 2007–2013 jich bylo podpořeno 2402.

Historie MAS

Počátky aktivit se zaváděním metody LEADER jako nástroje pro rozvoj regionu Lanškrounsko lze najít již v letech 2006-2007, kdy svazky obcí Lanškrounsko a Region Orlicko-Třebovsko iniciovaly založení Místní akční skupiny Karel. Místní akční skupina Karel zpracovala Strategický plán LEADER a ucházela se o získání podpory na realizaci jeho cílů v rámci Programu rozvoje venkova. Bohužel tuto podporu nezískala a postupem času zanikla.

Díky pozitivním zkušenostem řady dalších místních akčních skupin, které byly v minulém plánovacím období finančně podpořeny, a díky této finanční podpoře z Programu rozvoje venkova ČR přispěly k realizaci řady projektů veřejné, neziskové a podnikatelské sféry, inicioval svazek obcí Lanškrounsko v roce 2012 již jen pro své území vznik Místní akční skupiny Lanškrounsko (dále jen MAS Lanškrounsko). Na základě iniciativy Svazku obcí Lanškrounsko zaregistrovalo 18. 9. 2012 Ministerstvo vnitra ČR stanovy MAS Lanškrounsko a 25. 9. 2012 se konala ustanovující valná hromada. V souvislosti se změnou Občanského zákoníku je od 1. 1. 2014 MAS Lanškrounsko zapsaným spolkem a v návaznosti na nový Občanský zákoník došlo v listopadu 2014 i k rozsáhlé aktualizaci stanov spolku.

Cíle MAS

Cílem činnosti MAS Lanškrounsko je podpora rozvoje území MAS Lanškrounsko v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje s cílem zlepšení kvality života v území regionu Lanškrounska. Dosažení cíle MAS Lanškrounsko je založeno na průběžné spolupráci všech aktérů života v regionu a na efektivním využívání místních zdrojů. Činnost při podpoře rozvoje území MAS Lanškroun vychází z principů metody LEADER.

LEADER (z angl. links between actions for the developmemt of the rural economy – propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky) je jedním z mnoha nástrojů politiky regionálního rozvoje. Charakteristický je zcela novým způsobem myšlení a zcela novými metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Filosofie LEADERu je založena na pevném přesvědčení, že místní společenství (na úrovni obcí a mikroregionu) jsou sama schopna nejlépe řešit vlastní problémy, a že je tedy účelné poskytovat jim maximální možnou podporu, a to prostřednictvím místních akčních skupin.

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, neměly by být řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS. 

Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni – v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. V těchto územích a společenstvích vznikají prostřednictvím LEADERu zcela nové hodnoty – vědomí vzájemné důvěry, schopnost komunikovat a spolupracovat při řešení společných zájmů v nejrůznějších oblastech společenského života.