Informace o projektu

Informace o projektu MAP IV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun IV

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008129

Popis projektu:

Projekt navazuje na kvalitní výsledky dosažené realizací přechozích projektů MAP. V jeho průběhu bude pokračovat a dále se prohlubovat navázaná spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání v území, k tomu budou směřovat také plánované aktivity.

Prohlubování spolupráce povede k větší otevřenosti, ochotě společně řešit a pracovat na tématech, která jsou pro území ORP Lanškroun stěžejní a potřebná. Budou nastaveny konkrétní oblasti spolupráce, díky sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe se posílí vzájemná komunikace. Vytvořením společných cílů a posílením vazeb k regionu bude posílen potenciál škol, zprostředkovaně také potenciál každého dítěte a žáka.

Projekt bude pokračovat v nastavování udržitelného systému monitorování a plánování strategií jednotlivých škol i celého systému. Stejně tak bude pokračovat sdílení pedagogických postupů a metod dobré praxe, především při použití regionálního materiálu ve výuce, který byl vytvořen v rámci projektu MAP II.

Hlavní cíl projektu: 

Cílem projektu je prohloubit partnerství navázaná v předchozích projektech, podpořit procesy spolupráce jednotlivých aktérů ve vzdělávací politice na území ORP Lanškroun, nastavování rovných přístupů ke vzdělávání. Důležitou součástí projektu je pokračující podpora škol, zvyšování jejich vnitřního potenciálu, zároveň také podpora společného plánování a sdílení aktivit v území, které vedou ke zlepšení kvality ve vzdělávání a které jsou pro cílové skupiny velmi důležité.

Projekt navazuje na dosažené cíle předchozích projektů MAP. Předchozí projekty pomohly dobře nastavit procesy spolupráce mezi školami i jednotlivými pracovníky, procesy sdílení zkušeností, které se ukázalo jako velmi potřebné a přínosné, ale stále není tento systém plně ukotvený a zakořeněný, potřebuje organizační a metodickou podporu, aby byl do budoucna samostatně udržitelný a funkční.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP

AKTUALIZOVANÉ SLOŽENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU

POVĚŘENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODPOŘENÝCH OSOB

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun IV s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/23_017/0008129 je spolufinancován Evropskou unií a je realizován z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Plakát ve formátu A3 zde.


Informace o projektu MAP III

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun III

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020398

Popis projektu: 

Projekt navazuje na kvalitní výsledky dosažené realizací projektu MAP I a zejména MAP II. Aktivity plánované v rámci realizace projektu budou směřovat k prohloubení navázaných partnerství.

Tato fungující partnerství, jejichž navázání se ukázalo jako přínosné pro všechny účastníky především tím, že nastolilo metody na úrovni otevřené spolupráce, umožnilo spolurozhodování v důležitých bodech týkajících se vzdělávání, podpořilo spolupráci rodiny, školy, zřizovatelů a ostatních subjektů, které se podílejí na vzdělávání. Je proto potřeba tato partnerství nadále prohlubovat a nastavovat jejich udržitelnost tak, aby vše fungovalo i po skončení projektu.

Projekt bude pokračovat v nastavování udržitelného systému monitorování a plánování strategií jednotlivých škol i celého systému. Stejně tak bude pokračovat sdílení pedagogických postupů a metod dobré praxe, především při použití regionálního materiálu ve výuce, který byl vytvořen v rámci předchozího projektu MAP II.

Hlavní cíl projektu: 

Cílem projektu je udržet navázaná partnerství, dále je prohlubovat a pomocí jednotlivých aktivit dosáhnout naplnění cílů stanovených při akčním plánování v projektu MAP II. Dalším z cílů je podpora procesů spolupráce jednotlivých aktérů ve vzdělávací politice na území ORP Lanškroun, nastavování rovných přístupů ke vzdělávání, podpoře škol a zvyšování jejich vnitřního potenciálu. Je také potřeba podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území, které vedou ke zlepšení kvality ve vzdělávání.

Projekt navazuje na dosažené cíle MAP I a MAP II. Na základě navázaných partnerství projekt přispěje ke zkvalitnění vzdělávání zejména v mateřských a základních školách i v organizacích neformálního vzdělávání, a také k rozvoji vnitřního potenciálu škol.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun III s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020398 je spolufinancován Evropskou unií a je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Plakát ve formátu A3 zde.

Místní lídři

Seznam místních lídrů byl sestaven pracovními skupinami v rámci předcházejícího projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II. V průběhu projektu MAP III došlo k aktualizaci tohoto seznamu. S ohledem na absenci pracovní skupiny pro volný čas, zájmové a neformální vzdělávání, se týkala aktualizace oblastí čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a rovné příležitosti ve vzdělávání.

Všechny osoby uvedené v seznamu byly s touto aktivitou seznámeny a udělily souhlas se zveřejněním.

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ


Informace o projektu MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009149

Popis projektu: Projekt navazuje na problémy identifikované v MAP I a cíle dosažené v předchozím projektu, především navázaná partnerství, která je třeba prohloubit a rozšířit tak, aby v území fungoval udržitelný systém i po ukončení projektu. V předchozím projektu se mnohé aktivity, sdílené v území, ukázaly jako velmi prospěšné a nynější projekt si klade za cíl tyto aktivity nejen udržet, ale také rozvíjet ve prospěch všech aktérů.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009149 je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zajistit udržitelné spolupráce jednotlivých aktérů ve vzdělávací politice na území ORP Lanškroun, zajistit rovný přístup ke vzdělávání a podpořit zvýšení informovanosti rodičů a veřejnosti o místní politice vzdělávání. Projekt navazuje na dosažené cíle MAP I. Na základě navázaných partnerství projekt přispěje ke zkvalitnění vzdělávání zejména v mateřských a základních školách i v organizacích neformálního vzdělávání, a také k rozvoji vnitřního potenciálu škol.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Plakát ve formátu A3 zde.


Místní lídři

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II každá pracovní skupina společně se zástupci realizačního týmu identifikovala a následně zpracovávala seznam místních lídrů/expertů pro jednotlivé oblasti, jimiž se pracovní skupiny zabývají. Koná se tak v rámci povinných aktivit projektu 2.4 a 2.6.
Seznam místních lídrů byl rozpracován konkrétně v oblastech čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti ve vzdělávání i volný čas, zájmové a neformální vzdělávání. Všechny osoby uvedené v seznamu byly s touto aktivitou seznámeny a udělily souhlas se zveřejněním. Seznam místních lídrů bude v průběhu projektu aktualizován.

Seznam místních lídrů je ke shlédnutí ZDE.Sdílený logoped

Aktivita, která vyplynula z dotazníkového šetření v území. Náplní práce sdíleného logopeda je supervize při práci logopedického asistenta, který provádí přímou intervenci u dětí se zjištěnou prostou vadou výslovnosti. Práce logopeda přímo souvisí se zvyšování čtenářské pre-gramotnosti a gramotnosti dětí a žáků a pomáhá tak k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Do aktivity jsou zapojeny všechny mateřské školy z území ORP Lanškoun – spolupráce probíhá formou depistáží, konzultací pro individuální a skupinovou práci s dětmi, poradenstvím, případně formou emailové/ telefonické konzultace.
Realizace aktivity probíhá v průběhu školního roku a je ze strany pedagogů velmi kladně hodnocena.Sdílený rodilý mluvčí
Ze šetření mezi školami v území vyplynul zájem o podporu v oblasti cizích jazyků a o spolupráci s rodilým mluvčím. V průběhu první roku projektu se podařilo dva rodilé mluvčí oslovit a zapojit. Na základě domluvy byly školám nabídnuty aktivity – rodilý mluvčí ve výuce na 2. stupni ZŠ a rodilý mluvčí pro potřeby pedagogů 1. a 2. stupně (tzv. freetalk).
Zájem projevilo 13 škol, které tuto aktivitu využívají od října 2019. S ohledem na časové možnosti mluvčích je pan Simon Barlow využíván jako sdílený rodilý mluvčí ve výuce na 2. stupni a pan Thomas Archer jako sdílený rodilý mluvčí pro pedagogy 1. stupně.