IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP):

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS programový rámec IROP. Témata relevantní pro CLLD v IROP jsou: bezpečná doprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, městské a obecní knihovny. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.

V rámci programu IROP byla prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj pro dotační období 2021-2027 a území MAS Lanškrounsko zarezervována alokace 31 190 665 Kč. Přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 21,8 mil. Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV) a 20,7 mil. Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Zde naleznete schválený harmonogram výzev pro roky 2023-2024.

Interní postupy pro realizaci programového rámce IROP:

Interni-postupy-01_IROP_21-27_finalni1

Interni-postupy-01_IROP_21-27_finalni_verze-2.0.pdf

Interni-postupy-01_IROP_21-27_verze_3.0.pdf

Výzva č. 6 – Veřejná prostranství – Infrastruktura veřejných prostranství

06_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-PROSTRANTVI_2024.pdf

06_vyzva_Priloha-c.-1_IROP-PROSTRANSTVI-FORMULAR-ZAMERU.docx

06_vyzva_Priloha-c.-2_IROP-PROSTRANTVI_administrativni-kontrola.pdf

06_vyzva_Priloha-c.-3_IROP-PROSTRANTVI_KRITERIA_FV.pdf

Pozvánka na seminář pro žadatele:

Pozvanka-na-seminar_6.vyzva-17.duben24.pdf

Výzva č. 5 – Doprava – Bezpečnost pro pěší

05_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-nemotorova-doprava_2024.pdf

05_vyzva_Priloha-c.-1_IROP-nemotorova-doprava_FORMULAR-ZAMERU_1.docx

05_vyzva_Priloha-c.-2_IROP-DOPRAVA_administrativni-kontrola.pdf

05_vyzva_Priloha-c.-3_IROP-nemotorova-doprava_KRITERIA.pdf

Pozvánka na seminář pro žadatele:

Pozvanka-na-seminar_DOPRAVA_27.02.2024.pdf

Výzva č. 4 – Vzdělávání – Investice do ZŠ:

04_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-vzdelavani_2023.pdf

04_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-vzdelavani_2023_verze-2.pdf

04_vyzva_Priloha-c.-2_IROP-VZDELAVANI-FORMULAR-ZAMERU__ppFIN.pdf

04_vyzva_Priloha-c.-2_IROP-vzdelavani_administrativni-kontrola.f.pdf

04_vyzva_Priloha-c.-3_IROP-VZDELAVANI_KRITERIA.pp_.pdf

Pozvánka na seminář pro žadatele:

Pozvanka-na-seminar_10.10.2023.pdf

Veškeré dokumenty k hodnocení výzvy jsou k nahlédnutí zde:

4. Výzva – VZDĚLÁVÁNÍ – Disk Google

Výzva č. 3 – Sociální služby:

03_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-soc.sluzby_2023.pdf

03_vyzva_Priloha-c.-1_IROP-SOCIALNI.SLUZBY-FORMULAR-ZAMERU_ppFIN.pdf

03_vyzva_Priloha-c.-2_IROP-vzdelavani_administrativni-kontrola-1.pdf

03_vyzva_Priloha-c.-3_IROP-Soc.sluzby_KRITERIA_pp.pdf

Pozvánka na seminář pro žadatele:

Pozvanka-na-seminarSOC.SLU6_._03.10.2023.pdf

Veškeré dokumenty k hodnocení výzvy jsou k nahlédnutí zde:

3. Výzva – SOCIÁLNÍ SLUŽBY – Disk Google

Výzva č. 2 IROP – PŘIPRAVENOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

02_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-hasici_2023-_fin-1.pdf

02_vyzva_Priloha-c.-2_IROP-HASICi_administrativni-kontrola.pdf

02_vyzva_Priloha-c.-3_IROP-Hasici_KRITERIA-002.pdf

Seminář pro žadatele proběhne ve dnech 20. 7. a 7. 9. 2022.

Pozvanka-na-seminar_20.7.2023.pdf

Veškeré dokumenty k hodnocení výzvy jsou k nahlédnutí zde:

2. Výzva – HASIČI – Disk Google

Výzva č. 1 IROP – BEZPEČNOST PRO PĚŠÍ

01_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-nemotorova-doprava_2023-1.pdf

01_vyzva_Priloha-c.-1_IROP-nemotorova-doprava_FORMULAR-ZAMERU_vzor-1.docx

01_vyzva_Priloha-c.-2_IROP-Bezpečnost pro pěší – administrativní kontrola.pdf

01_vyzva_Priloha-c.-3_IROP-nemotorova-doprava_KRITERIA.pdf

Veškeré dokumenty k hodnocení výzvy jsou k nahlédnutí zde:

1. Výzva – Bezpečnost dopravy – Disk Google

Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr. Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů po dobu 1-2 měsíců. Formulář pro podání projektového záměru bude brzy zveřejněn. K projektovému záměru budou žadatelé muset doložit navíc i údaje potřebné přidělení bodů ve věcném hodnocení.

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzování Výběrovou komisí MAS Lanškrounsko dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou.

Následuje výběr projektových záměrů Radou MAS. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Lanškrounsko. Stanovisko bude vydáno na dobu 60 kalendářních dní. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti:

Kde hledat další informace:

Mnoho užitečných informací je na webu ŘO IROP. Budou zde zveřejněny nadřazené výzvy, jsou zde zveřejněny výzvy tzv. velkého IROP (můžete si prostudovat jejich pravidla, abyste měli představu, protože pravidla výzev MAS se o moc lišit nebudou), jsou zde obecná pravidla a aktuality.

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Dalším užitečným zdrojem informací je web Centra pro regionální rozvoj (CRR): https://www.crr.cz/

Na webu CRR je potřeba zdůraznit zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení projektů (kontrolní listy sem přidávají postupně po zveřejnění výzvy, v případě MAS jde o to, že CRR bude provádět závěrečnou kontrolu po hodnocení záměru ze strany MAS): https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/

Dotazy k přípravy projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/