SCLLD 2021 – 2027

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zkráceně SCLLD, vychází z analýzy rozvojového potenciálu a potřeb území působnosti MAS. Zahrnuje cíle, opatření a měřitelné ukazatele, které je možné naplnit konkrétními aktivitami a projekty, které realizují jednotliví partneři, členové, nebo přímo MAS.

Strategie CLLD obsahuje taktéž jednotlivé Programové rámce, tj. souhrn opatření, které je možné financovat prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) metodou CLLD/LEADER.

MAS Lanškrounsko využívá kombinaci možného financování z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Harmonogram výzev MAS pro rok 2024*

*schválila VH MAS 25.1.2024

Strategie CLLD 2021 – 2027, Koncepční část schválena

Valná hromada MAS Lanškrounsko na svém zasedání 6. 5. 2021 projednala a schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027, Koncepční část. Tato část obsahuje analytické údaje z území, definuje strategické cíle a opatření, kterými se bude MAS v novém programovém období zabývat. Na tuto část bude v budoucnu navazovat Akční a finanční plán.

Schválený dokument naleznete zde:

——————————————————————————————————————–

Zveřejnění 1. pracovní verze Strategie CLLD 2021 – 2027

MAS Lanškrounsko zveřejňuje první pracovní verzi Strategie území MAS Lanškrounsko pro období 2021-2027, která byla dokončena v dubnu 2021. Jedná se o tzv. Koncepční část, tvořenou:

  • Socioekonomickou analýzou – Část dokumentu, kde je popsán současný stav území. Vychází z dat statistického úřadu, rozhovorů se zástupci členských obcí a diskusních setkání.
  • Analýzou problémů a potřeb –  Identifikovány a popsány problémy a potřeby území MAS Lanškrousko.
  • Strategický rámcem – Návrh cílů a opatření, které pomohou k vyřešení potřeb identifikovaných v území MAS Lanškrounsko.

Vaše připomínky a podněty k pracovní verzi dokumentu uvítáme na mailové adrese: info@maslanskrounsko.cz. Své připomínky prosím zasílejte do 5.5.2021.


Tvorbě Koncepční části Strategie CLLD předcházely tyto činnosti:

Metoda zapojeníDatum (období) provedení
Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS2.2. – 19.2. 2021
Jednání fokusní skupiny – skupinový rozhovor (on-line) 3.12. 2020
Individuální konzultace se zástupci z území  1.12.2020 – 30.4.2020
Připomínkování rozpracovaného dokumentu 27.4.2021 – 6.5.2021

Podklady z jednání fokusní skupiny naleznete zde.

Výsledky šetření provedeného na obcích zde:

Dotazník používaný pro zjišťování oblasti zájmu územních partnerů naleznete zde: