SCLLD 2014 – 2020

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zkráceně SCLLD, vychází z analýzy rozvojového potenciálu a potřeb území působnosti MAS. Zahrnuje cíle, opatření a měřitelné ukazatele, které je možné naplnit konkrétními aktivitami a projekty, které realizují jednotliví partneři, členové, nebo přímo MAS.

Strategie CLLD obsahuje taktéž jednotlivé Programové rámce, tj. souhrn opatření, které je možné financovat prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) metodou CLLD/LEADER.

MAS Lanškrounsko využívá kombinaci možného financování z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. na období 2014–2020 (SCLLD) bude možno předkládat projekty do programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a Programu obnovy venkova (PRV). Výzvy Místní akční skupiny Lanškrounsko k předkládání žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením těchto opatření SCLLD vypsaných níže.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Informace o strategii

Jedním z hlavních předpokladů pro dosažení cílů MAS Lanškrounsko při podpoře rozvoje území Lanškrounska s využitím metody LEADER je získání finančních prostředků k následné podpoře rozvojových projektů subjektů působících v území MAS Lanškrounsko.

Základní podmínkou k čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro nové programové období 2014 – 2020 je zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 (dále jen Strategie).

Strategie se skládá z těchto dílčích částí:

  1. Úvod
  2. Analytická část
  3. Strategická část
  4. Implementační část
  5. Přílohy

Integrovaná strategie území (ISÚ) a nástroj její implementace – Integrovaný akční plán rozvoje území MAS formou Programových rámců tvoří Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Komunitně vedený místní rozvoj  je základní metodou tvorby Strategie. Je také metodou pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti. Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším, formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí.

Komunitně vedený místní rozvoj je:

a. zaměřen na konkrétní subregionální území – území MAS Lanškrounsko,
b. zapojením místních akčních skupin složených ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž
na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin
nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv,
c. uskutečňován na základě integrovaných a víceodvětvových strategií komunitně vedeného místního rozvoje zaměřených na dotčenou
oblast,
d. koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně
spolupráci.

Strategie pro území MAS Lanškrounsko byla zpracovávána průběžně v období 2014 – 2015.

Evaluace

Ve dnech 1.1. 2019 – 28.6. 2019 byla zpracována střednědobá evaluační zpráva dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj, která hodnotí realizaci strategie komunitně vedeného rozvoje na území MAS Lanškrounsko za roky 2016, 2017 a 2018. Dokument k nahlédnutí zde

Dokumenty SCLLD

Schválená verze Strategie CLLD MAS Lanškrounsko, z. s.

Strategie CLLD MAS Lanškrounsko

Přílohy

OPR_12 Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS

OPR_13 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

ORP_2 Finanční plán a indikátory pro programové rámce

ORP_5 Mapa území a seznam obcí

ORP_6_Analýza rizik

ORP_14 Kopie žádosti o standardizaci MAS

ORP_15 Osvědčení o standardizaci MAS

Změny provedené od data podání žádosti o standardizaci

Midterm evaluace Strategie CLLD MAS Lanškrounsko, z. s. k 31. 12. 2018

Midterm evaluace SCLLD