OPZ+

Po schválení koncepční části Strategie MAS započala příprava tzv. programových rámců v jednotlivých operačních programech, přičemž prvním z nich byl Operační program zaměstnanost (OPZ+). Již od dubna roku 2021 byla v území započata jednání směřující k prioritizaci potřeb a přípravy Akčního plánu. Dne 3. 5. 2021 byla na jednání se zástupci ORP Lanškroun určena prioritizace a strategie k tvorbě Akčního plánu. V průběhu května a dubna proběhly první koordinační schůzky s potenciálními partnery v projektu za účelem projednání možností, pravidel programu a celkové koncepce území v oblasti komunitní práce. Získané informace byly zpracovány a uchovány až do doby zjištění konkrétních požadavků ŘO OPZ. Poté proběhla další série jednání s již konkrétními požadavky. Následně byl sestaven Akční plán, jenž byl 23. 6. 2022 projednán a schválen Valnou hromadou MAS Lanškrounsko, z. s.

Schválený Akční plán:

Zápisy z veškerých jednání:

Zápis z Valné hromady: dokument ke stažení zde

Nový operační program pro období 2021-2027 navazuje na končící Operační program Zaměstnanost (OPZ) a jeho aktivity částečně navazují na aktivity z původního programu. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a přímým realizátorem je MAS Lanškrounsko, z. s.

Z OPZ+ se Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. týká plánovaná výzva č. 03_22_008 – Podpora komunitně vedeného místního rozvoje. Mezi podporované aktivity v této výzvě patří podpora komunitní práce, podpora sociální práce na územ MAS, podpora rodin a posilování rodinných vazeb, programy aktivizace cílových skupin, zvyšující jejich zapojování se do života v obci/komunitě, podpora vzájemné pomoci, sdílení a výměny zkušeností, mezigenerační výměny a výpomoci, podpora sdílené a neformální péče.