Informace k Šablonám III

V prosinci loňského roku schválil Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu Šablony III. Cílem této výzvy bude podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Plánovaná alokace až 3 miliardy korun bude určena na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách (personální podpora v podobě školního asistenta, školního psychologa, speciálního a sociálního pedagoga), na osobnostně sociální rozvoj pedagogů (formou sdílení zkušeností, tandemovou výukou a nově zahraničními stážemi).

Ve výzvě Šablony III nebudou podpořeny subjekty, které byly zahrnuty do Šablon II, tzn. školní družiny, školní kluby, základní umělecké školy a střediska volného času. Podpora těchto subjektů by měla být řešena v novém Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na období 2021 – 2027. Stejně tak se nepočítá s vyhlášením výzvy pro střední a vyšší odborné školy.

V současné době probíhají závěrečné přípravy výzvy, která by měla být vyhlášena na přelomu února a března 2020. Další informace budeme průběžně doplňovat.

Naposledy aktualizováno: [last-modified]