Základní přehled výzev MAS z IROP v roce 2019

Vážení potenciální žadatelé, níže uvádíme přehled připravovaných výzev MAS Lanškrounsko z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jejich základní informace. Výzvy budou vyhlášeny po schválení změn SCLLD a předpokládaný termín vyhlášení je v květnu 2019. Výše podpory je u všech výzev 95 % z celkových způsobilých výdajů (CZV). Uvedené alokace výzev jsou předběžné z důvodu probíhajícího schvalování změn SCLLD.  Případné další dotazy směřujte viz kontakt zde.

11. výzva MAS Lanškrounsko – IROP – Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof III.
aktivita: Stanice integrovaného záchranného systému
typy projektů: stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS
za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události
oprávnění žadatelé: obce, které zřizují jednotky požární ochrany – JSDH kategorie II a III
alokace výzvy (v CZV): 700 237 Kč

12. výzva MAS Lanškrounsko – IROP – Rozvoj předškolního vzdělávání II.
aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
typy projektů: stavby, rekonstrukce, úpravy prostor určených předškolnímu vzdělávání, podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity dané infrastruktury
oprávnění žadatelé: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, zařízení péče o děti do 3 let,
školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
alokace výzvy (v CZV): 2 195 221,32 Kč

13. výzva MAS Lanškrounsko – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy III.
aktivita: Bezpečnost dopravy
typy projektů: chodníky a přechody přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací), bezbariérové komunikace pro pěší k zastávkám, prvky zvyšující bezpečnost dopravy, podchody a lávky přes silnice a komunikace (podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací)
oprávnění žadatelé: obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané DSO
alokace výzvy (v CZV): 3 790 169,08 Kč

14. MAS Lanškrounsko – IROP – Investice v oblasti základního a středního vzdělávání III.
aktivita:
Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
typy projektů: učebny ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),  budování bezbariérovosti škol, rozšiřování kapacit kmenových učeben (pouze u ZŠ)
oprávnění žadatelé:
 školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
alokace výzvy (v CZV): 3 356 888,35 Kč

15. MAS Lanškrounsko – IROP – Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání III.
aktivita:
Infrastruktura pro zájmové neformální a celoživotní vzdělávání
typy projektů: přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy současné infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek
oprávnění žadatelé:
 NNO, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve, církevní organizace
alokace výzvy (v CZV): 974 866 Kč

Naposledy změněno: [last-modified]