Plánovaná výzva z PRV č. 4

V rámci operačního programu PRV (Program rozvoje venkova) je na duben 2019 naplánováno vyhlášení 4. výzvy, která zahrnuje Fiche 2, 3 a 4.

Plánované vyhlášení výzvy:  1. 4. 2019

Příjem žádostí na MAS: 1. 5. 2019 – 20. 5. 2019

Registrace žádostí na RO SZIF: do 31. 7. 2019

 

Vyhlášené fiche:

Fiche 2 – Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním lokálních produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu.

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo

Výrobce krmiv, které definuje zákon 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo

Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování  EU jako vstupní produkt.

 

Fiche 3 – Rozvoj a diverzifikace drobného podnikání v regionu

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE).

Definice příjemce dotace:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

 

Fiche 4 – Podpora neproduktivních funkcí lesů

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných krajinných prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky zábradlí a stupně.

Definice příjemce dotace:

– Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.

– Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Naposledy změněno: [last-modified]