Plánovaná výzva z PRV č. 4

V rámci operačního programu PRV (Program rozvoje venkova) je na duben 2019 naplánováno vyhlášení 4. výzvy, která zahrnuje Fiche 2, 3 a 4.

Plánované vyhlášení výzvy:  1. 4. 2019

Příjem žádostí na MAS: 1. 5. 2019 – 20. 5. 2019

Registrace žádostí na RO SZIF: do 31. 7. 2019

 

Vyhlášené fiche:

Fiche 2 – Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním lokálních produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu.

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo

Výrobce krmiv, které definuje zákon 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo

Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování  EU jako vstupní produkt.

 

Fiche 3 – Rozvoj a diverzifikace drobného podnikání v regionu

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE).

Definice příjemce dotace:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

 

Fiche 4 – Podpora neproduktivních funkcí lesů

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných krajinných prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky zábradlí a stupně.

Definice příjemce dotace:

– Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.

– Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Naposledy aktualizováno: 15 Únor, 2019 v 13:51

Vyhledávání

Kalendář

Srpen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.7.2019 30.7.2019

Kategorie: GeneralN/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 13

N/A: Ukončení příjmu žádostí výzvy MAS z IROP č. 13
31.7.2019 1.8.2019 2.8.2019 3.8.2019 4.8.2019
5.8.2019 6.8.2019 7.8.2019 8.8.2019 9.8.2019 10.8.2019 11.8.2019
12.8.2019 13.8.2019 14.8.2019 15.8.2019 16.8.2019 17.8.2019 18.8.2019
19.8.2019 20.8.2019 21.8.2019 22.8.2019 23.8.2019 24.8.2019 25.8.2019
26.8.2019 27.8.2019 28.8.2019 29.8.2019 30.8.2019 31.8.2019 1.9.2019