„Společné vzdělávání na Lanškrounsku“

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 proběhl Workshop se společnou diskusí na téma „Společné vzdělávání na Lanškrounsku“ pořádaný v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II.

Workshopu se zúčastnili zástupci základních i mateřských škol, zástupci školských poradenských služeb, neziskových organizací, organizací zájmového vzdělávání a také zástupci sociálního odboru a organizací poskytujících ranou péči a sociálně aktivizační služby.

Úvodního slova se ujala koordinátorka aktivit Mgr. Michaela Čadová, DiS., která krátce představila projekt MAP II ORP Lanškroun a realizační tým, který se na chodu celého projektu bude podílet. Informovala také účastníky workshopu o způsobech zveřejňování informací k projektu.

Celou akcí účastníky provázela lektorka a supervizorka Mgr. Lenka Velebná, která v úvodu shrnula současnou situaci na Lanškrounsku. Zmínila počet dětí a žáků se SVP a složení dle druhu postižení.

Představila účastníkům také cíle setkání:

  • Zmapovat současný stav nastavení rovných příležitostí na školách,
  • analyzovat současný stav a potřeby,
  • stanovit hlavní problémy k řešení
  • a společně navrhnout/sestavit seznam potenciálních členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Poté se ujala slova psycholožka Mgr. Kamila Barlow, která hovořila o připravovaných změnách v rámci legislativy, např. změny v oblasti pozice asistenta pedagoga nebo Individuálního vzdělávacího plánu. Odkázala účastníky na organizace, které se zaměřují na podporu pedagogů a škol při řešení specifických potřeb dětí a žáků. Všichni přítomní se v této části zapojili do diskuse a vznášeli směrem k paní psycholožce své dotazy.

Workshop obohatila svým příspěvkem také Markéta Štěpánková, která mluvila z pozice rodiče o svých dětech se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených v běžné škole. Pozitivně ohodnotila spolupráci se školním psychologem, speciálně pedagogickým centrem, rodinným integračním centrem, se školou i s asistentem pedagoga.

Po příkladu dobré praxe se ujala slova opět paní Mgr. Lenka Velebná, která hovořila o nastavení rovných podmínek ve vzdělávání na Lanškrounsku, a v tomto smyslu vyzvala účastníky ke spolupráci. Přítomní se rozdělili do menších pracovních skupin a pracovali na tématech, jimiž je potřeba se v této souvislosti zabývat. Prodiskutované problémové okruhy budou sloužit jako podklad pro činnost pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

V závěru se ujala slova Mgr. Natálie Bártlová, manažerka projektu MAP II, která informovala přítomné o pracovní skupině pro rovné příležitosti – o náplni činnosti práce, povinném složení a četnosti scházení se.  Vyzvala přítomné k možnosti se dobrovolně do této skupiny zapojit s tím, že navržené složení bude předmětem jednání Řídícího výboru, který o finálním složení pracovní skupiny rozhodne.

Z řad přítomných se přihlásilo celkem 9 zájemců. Workshop byl velmi obohacující pro všechny přítomné a setkání proběhlo v hojném počtu.

 

Za celý realizační tým MAP II ORP Lanškroun děkujeme všem za účast.

 

 

Naposledy změněno: [last-modified]