Základní informace, historie a cíle MAS

Základní informace

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. (dále jen MAS Lanškrounsko) je apolitické nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, kde zastoupení žádné skupiny nesmí být více jak 50 %. Funguje na principu otevřenosti, transparentnosti a rovného přístupu.
MAS spolupracuje na rozvoji venkova a zemědělství, zlepšování kvality života a životního prostředí. Jedním z nástrojů je získávání a rozdělování finanční podpory z EU i dalších zdrojů koncovým žadatelům.
MAS aktivizuje občany a podporuje dobrovolnou činnost a aktivity vedoucí k rozvoji a oživení regionu. Dosažení cílů MAS Lanškrounsko je založeno na průběžné spolupráci všech aktérů života v regionu a na efektivním využívání místních zdrojů. Činnost při podpoře rozvoje území MAS Lanškrounsko vychází z principů metody LEADER.

MAS Lanškrounsko vznikla na podzim roku 2012. Územní působnost zahrnuje následujících 15 obcí: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Damníkov, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Rudoltice, Tatenice, Trpík, Sázava, Strážná a Žichlínek. Území zaujímá rozlohu 187 km2 a sdružuje téměř 19. tis obyvatel.

Stejným způsobem působí v Česku 180 MAS a jejich součástí je většina obcí, které mají pod 25 tis. obyvatel (vyloučeno 44 měst). Jedná se tedy o celistvé vymezené oblasti venkovského prostoru, které mají 10 – 100 tis. obyvatel. Každá obec smí náležet jen do jedné místní akční skupiny. Celkem síť místních akčních skupin pokrývá 90 % plochy Česka, zahrnuje 58 % obyvatel a sdružuje 94 % obcí (pouze 330 jich není v žádné MAS). MAS fungují po celé Evropské unii a v minulém období 2007–2013 jich bylo podpořeno 2402. Více informací o nás naleznete na webu a FB MAS (viz Odkazy a kontakty).

 

Historie MAS

Počátky aktivit se zaváděním metody LEADER jako nástroje pro rozvoj regionu Lanškrounsko lze najít již v letech 2006-2007, kdy svazky obcí Lanškrounsko a Region Orlicko-Třebovsko iniciovaly založení Místní akční skupiny Karel. Místní akční skupina Karel zpracovala Strategický plán LEADER a ucházela se o získání podpory na realizaci jeho cílů v rámci Programu rozvoje venkova. Bohužel tuto podporu nezískala a postupem času zanikla.

Díky pozitivním zkušenostem řady dalších místních akčních skupin, které byly v minulém plánovacím období finančně podpořeny, a díky této finanční podpoře z Programu rozvoje venkova ČR přispěly k realizaci řady projektů veřejné, neziskové a podnikatelské sféry, inicioval svazek obcí Lanškrounsko v roce 2012 již jen pro své území vznik Místní akční skupiny Lanškrounsko (dále jen MAS Lanškrounsko). Na základě iniciativy Svazku obcí Lanškrounsko zaregistrovalo 18. 9. 2012 Ministerstvo vnitra ČR stanovy MAS Lanškrounsko a 25. 9. 2012 se konala ustanovující valná hromada. V souvislosti se změnou Občanského zákoníku je od 1. 1. 2014 MAS Lanškrounsko zapsaným spolkem a v návaznosti na nový Občanský zákoník došlo v listopadu 2014 i k rozsáhlé aktualizaci stanov spolku.

 

Cíle MAS

Cílem činnosti MAS Lanškrounsko je podpora rozvoje území MAS Lanškrounsko v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje s cílem zlepšení kvality života v území regionu Lanškrounska. Dosažení cíle MAS Lanškrounsko je založeno na průběžné spolupráci všech aktérů života v regionu a na efektivním využívání místních zdrojů. Činnost při podpoře rozvoje území MAS Lanškroun vychází z principů metody LEADER.

Leader_logo
LEADER (z angl. links between actions for the developmemt of the rural economy – propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky) je jedním z mnoha nástrojů politiky regionálního rozvoje. Charakteristický je zcela novým způsobem myšlení a zcela novými metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Filosofie LEADERu je založena na pevném přesvědčení, že místní společenství (na úrovni obcí a mikroregionu) jsou sama schopna nejlépe řešit vlastní problémy, a že je tedy účelné poskytovat jim maximální možnou podporu, a to prostřednictvím místních akčních skupin.

Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni – v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. V těchto územích a společenstvích vznikají prostřednictvím LEADERu zcela nové hodnoty – vědomí vzájemné důvěry, schopnost komunikovat a spolupracovat při řešení společných zájmů v nejrůznějších oblastech společenského života.

Vyhledávání

Kalendář

Listopad 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 1.11.2019 2.11.2019 3.11.2019
4.11.2019 5.11.2019 6.11.2019

Kategorie: General17:00: Inspirativní vaření - svačinky a pitný režim

17:00: Inspirativní vaření - svačinky a pitný režim
7.11.2019 8.11.2019 9.11.2019 10.11.2019
11.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 16.11.2019 17.11.2019
18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 23.11.2019 24.11.2019
25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 30.11.2019 1.12.2019