Informace o projektu

Informace o projektu MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009149

Popis projektu: Projekt navazuje na problémy identifikované v MAP I a cíle dosažené v předchozím projektu, především navázaná partnerství, která je třeba prohloubit a rozšířit tak, aby v území fungoval udržitelný systém i po ukončení projektu. V předchozím projektu se mnohé aktivity, sdílené v území, ukázaly jako velmi prospěšné a nynější projekt si klade za cíl tyto aktivity nejen udržet, ale také rozvíjet ve prospěch všech aktérů.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009149 je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zajistit udržitelné spolupráce jednotlivých aktérů ve vzdělávací politice na území ORP Lanškroun, zajistit rovný přístup ke vzdělávání a podpořit zvýšení informovanosti rodičů a veřejnosti o místní politice vzdělávání. Projekt navazuje na dosažené cíle MAP I. Na základě navázaných partnerství projekt přispěje ke zkvalitnění vzdělávání zejména v mateřských a základních školách i v organizacích neformálního vzdělávání, a také k rozvoji vnitřního potenciálu škol.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Plakát ve formátu A3 zde.


Místní lídři

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II každá pracovní skupina společně se zástupci realizačního týmu identifikovala a následně zpracovávala seznam místních lídrů/expertů pro jednotlivé oblasti, jimiž se pracovní skupiny zabývají. Koná se tak v rámci povinných aktivit projektu 2.4 a 2.6.
Seznam místních lídrů byl rozpracován konkrétně v oblastech čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti ve vzdělávání i volný čas, zájmové a neformální vzdělávání. Všechny osoby uvedené v seznamu byly s touto aktivitou seznámeny a udělili souhlas se zveřejněním. Seznam místních lídrů bude v průběhu projektu aktualizován.

Seznam místních lídrů je ke shlédnutí ZDE.Sdílený logoped

Aktivita, která vyplynula z dotazníkového šetření v území. Náplní práce sdíleného logopeda je supervize při práci logopedického asistenta, který provádí přímou intervenci u dětí se zjištěnou prostou vadou výslovnosti. Práce logopeda přímo souvisí se zvyšování čtenářské pre-gramotnosti a gramotnosti dětí a žáků a pomáhá tak k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Do aktivity jsou zapojeny všechny mateřské školy z území ORP Lanškoun – spolupráce probíhá formou depistáží, konzultací pro individuální a skupinovou práci s dětmi, poradenstvím, případně formou emailové/ telefonické konzultace.
Realizace aktivity probíhá v průběhu školního roku a je ze strany pedagogů velmi kladně hodnocena.Sdílený rodilý mluvčí
Ze šetření mezi školami v území vyplynul zájem o podporu v oblasti cizích jazyků a o spolupráci s rodilým mluvčím. V průběhu první roku projektu se podařilo dva rodilé mluvčí oslovit a zapojit. Na základě domluvy byly školám nabídnuty aktivity – rodilý mluvčí ve výuce na 2. stupni ZŠ a rodilý mluvčí pro potřeby pedagogů 1. a 2. stupně (tzv. freetalk).
Zájem projevilo 13 škol, které tuto aktivitu využívají od října 2019. S ohledem na časové možnosti mluvčích je pan Simon Barlow využíván jako sdílený rodilý mluvčí ve výuce na 2. stupni a pan Thomas Archer jako sdílený rodilý mluvčí pro pedagogy 1. stupně.